Mahuliat ipapatay si rizalnakipaglaban ang mga

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

mahuliat ipapatay si Rizal.Nakipaglaban ang mga Espanyol laban sa mga rebelde sapamamagitan ng pwersang militaratpanunuhol sa mga pinuno ng mga rebelde.Tinanggap ni Aguinaldo ang alok na pera at ginamitito sa pagbili ng dagdagnaarmas para sa rebelde sa halip na bumalik sa pagkakatapon.Noong1898,nagsimulangDigmaang Espanyol-Amerikanoat napikapag-ugnayan si Aguinaldo sa mgaAmerikanong opisyal sa pag-asang tutulong sila sa kanyangpakikipaglaban parasakalayaan. Sa una nakatanggap lamang siya ng magkakahalong mensahe, ngunitnakipaglabankaisang mga Amerikano upang patalsikin ang mga Espanyolkasama ng paglilipat ng maghigitna 15,000 nahuling tropangEspanyol ay si AdmiralGeorge Dewey. Gayon pa man, angpakikipag-ugnayan sa mga Amerikano ay higitna apektadonang hindi sila nagpakita ngkagustuhang tulungan ang Pilipinas namaging malaya at nagsimulang sakupin ang bansagayang ginawa ng mga Espanyolnoon. Walang tulong ninuman, ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayanng PilipinasnoongHunyo 12, 1898at inihalal siya ng Kapuluan ng Saligang-batas ng Pilipinasbilang pangulo noong Enero 1, 1899.Nangsumiklab ang labanan sa pagitan ng mgatropang Amerikano at mga Pilipinong makakalayan, ipinahayag ni Aguinaldoangdigmaan laban saEstados Unidos noong Pebrero 4, 1899. Pinamunuan ni Aguinaldoang pagtutol sa pananakop ngmga Amerikano hanggang siya aymahulinoong1901ni US General Frederick Funston. Tinanggap niya ang alok na ililigtasang

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture