сэ� байгаа мэдээлэлд зориулан тайлангийн ү форматыг хурдан тодорхойлно Х

Сэ? байгаа мэдээлэлд

This preview shows page 22 - 29 out of 44 pages.

сэж байгаа мэдээлэлд зориулан тайлангийнүформатыг хурдан тодорхойлноХсэлтийн хариунууд видео дэлгэц эсвэл хэвлэмэлүтайлангаар гарна5-20
Background image
▪SQL▪(Structured Query Language) олон улсын стандарт хсэлтийн хэл бгд олон СУС-н багцуудад үө өөӨашиглагддаг.▪ СОНГОХ ....ААС....ХААНА гэсэн хэлбэртэйГГДЛИЙН САНД ХСЭЛТ Ө ӨҮТАВИХ5-21
Background image
ГГДЛИЙН САНГИЙН Ө ӨЯМАРТРЛД МЭДЭЭЛЛИЙН ӨҮҮСИСТЕМДХЭРЭГЛЭГДДЭГ ВЭ?5-22
Background image
ГГДЛИЙН САНГИЙН Ө ӨТРЛДӨҮҮ5-23
Background image
ГГДЛИЙН САНГИЙНӨ Ө1.ЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮГГДЛИЙН САНГУУДӨ ӨБизнес процессуудыг дэмжихэд хэрэгтэй дэлгэрэнг й г гдлдийг хадгалнаүө өүү• Орчны мэдээллийн сангууд (SADB)• Ажил гйлгээний г гдлийн санүө өйлдвэрлэлийн г гдлийн сан г.мҮө өЖишээ:• Харилцагчдын г гдлийн сан,ө ө• Бараа материалын (агуулахын) ггдлийн сан ө өХний нцийн г гдлийн санүөөө өТРЛ:Ө Ө5-24
Background image
ГГДЛИЙН САНГИЙН ТРЛ: 2. Ө ӨӨ ӨХУВААРИЛАГДСАН/ТАРХМАЛ ГГДЛИЙН САНӨ Ө• Корпорацийн бх г гдлийг нэг газар үө өбайршуулах нь давуу болон сул талтай байдаг• Твлрсн орчинд хамгаалалт илнд р,өөөүү өөэрсдэл илбагаүү• Хэрэв ггдлийн эрэлт хэрэгцээ маш ө өтвлрсн бус байвал твлрсн бус өөөөөөзохиомж бага зардалтай, илуян хатан үүбайдагггдлийн сангуудыг хэсэгчлэх эсвэл Ө өхуулбарлах аргын аль нэгээр твлрсн бус, өөөхуваарилагдсан болгож болно5-25
Background image
ГГДЛИЙН САНГИЙН ТРЛ: 2. Ө ӨӨ ӨХУВААРИЛАГДСАН/ТАРХМАЛ ГГДЛИЙН САНӨ Ө• Хэсэгчлэгдсэн г гдлийн сан: ггдлийн сан ө өӨ ө өсегмент эсвэл бс нутгуудаар хуваагдана. Жишээ үнь, хэрэглэгчийн ггдлийн сан Зн бсийн ө өүүүхэрэглэгчид ба Баруун бсийн хэрэглэгчид гэж үхуваагдаж болох бгд хоёр тусдаа г гдлийн ө өөө өсангууд хоёр бсэд хтл гд н .үөөө ө• Хуулбарласан ггдлийн сан: Тухайн ө өг
Background image
Image of page 29

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 44 pages?

 • Spring '17
 • Enkhjin

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes