Ví d ụ ki ể uhàm tênhàm danhsáchcácthams

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

Ví d <ki u_hàm> <tên_hàm> (<danh_sách_các_tham_s _n ế u_có>) Mô t int Tim_Max (int a, int b) - Khai báo nguyên m u hàm Tim_Max - có hai tham s hình th c ki u int là int a và int b, k ế t qu tr v ki u int. Hàm có tác d ng tr v s l n nh t trong 2 s a và b. float Tinh_Tong (float a, int y) - Khai báo nguyên m u hàm Tinh_Tong có 2 tham s hình th c là float a và int y, k ế t qu tr v là 1 s th c ki u float. Hàm có tác d ng tính t ng c a 1 s th c float v i 1 s nguyên int. void Hoan_Vi (int &x, int &y) - Khai báo nguyên m u hàm Hoan_Vi có 2 tham s hình th c là int x và int y, hàm này không có giá tr tr v - ki u hàm void . Hàm này có tác d ng là hoán v giá tr c a 2 bi ế n x và y. bool Kiem_Tra_Nguyen_To (int n) - Khai báo nguyên m u hàm Kiem_Tra_Nguyen_To có 1 tham s hình th c là int n, k ế t qu tr v là true ho c false. Hàm này có tác d ng tr v true n ế u n là s nguyên t ố, ngượ c l i tr v false - n ế u n không ph i là s nguyên t . 2.2 Định nghĩa hàm Cú pháp <ki u_hàm> <tên_hàm>([danh_sách_tham_s _n ế u_có]) { < thân hàm>
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 } - Dòng th nh ất là tiêu đề hàm (dòng tiêu đề ) ch a các thông tin v hàm: tên hàm, ki u c a hàm (hai thành ph n này gi ống như trong nguyên m u hàm) và khai báo các tham s (tên và ki u) c a hàm, n ế u có nhi ều hơn mộ t thì các tham s cách nhau b i d u ph y(,). - Thân hàm là các l nh n m trong c ặp { }, đây là các lệ nh th c hi n ch ức năng củ a hàm. Trong hàm có th có các định nghĩa biế n, h ng ho c ki u d li u; các thành ph n này tr thành các thành ph n c c b c a hàm. - N ế u hàm có giá tr tr v (ki ểu hàm khác void) thì trong thân hàm trướ c khi k ế t thúc ph i có câu l nh tr v giá tr : return <giá tr >; + <giá_tr > sau l nh return chính là giá tr tr v c a hàm, nó ph i có ki u phù h p v i ki u c ủa hàm đượ c khai báo trong dòng tiêu đề. Trườ ng h p hàm void chúng ta có th dùng câu l nh return (không có giá tr ị) để k ế t thúc hàm ho c khi th c hi n xong l nh cu i cùng (g p } cu ối cùng) hàm cũng kế t thúc. VD_1 : Hàm Tim_Max tr l i giá tr l n nh t trong 2 s nguyên a, b int Tim_Max(int a, int b) { if(a > b) { return a; } else // <=> if(a <= b) { return b; } } 3. L I G I HÀM VÀ TRUY N THAM S - M t hàm có th g i th c hi n thông qua tên hàm, v i nh ng hàm có tham s thì trong l
Image of page 5
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern