\u0e08\u0e32\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e19 \u0e25\u0e07\u0e21\u0e32 \u0e0a\u0e19 1 \u0e23\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e23\u0e32\u0e44\u0e27\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e15 \u0e44\u0e25\u0e41\u0e21\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e0a\u0e19 6 \u0e25\u0e07\u0e21\u0e32 \u0e0a\u0e19 2

จากชนบน ลงมา ชน 1

This preview shows page 10 - 12 out of 23 pages.

จากชั้นบน ลงมา ชั้น 1รังสีอัลตราไวโอเลตไลแมนจากชั้น 6 ลงมา ชั้น 2 จากชั้น 5 ลงมา ชั้น 2จากชั้น 4 ลงมา ชั้น 2จากชั้น 3 ลงมา ชั้น 2แสงสีม่วง (410 nm) แสงสีน าเงิน(434 nm) แสงสีน าทะเล (484 nm) แสงสีแดง (656 nm) บัลเมอร์จากชั้นบน ลงมา ชั้น 3รังสีอินฟาเรดพาสเชนจากชั้นบน ลงมา ชั้น 4รังสีอินฟาเรดแบรกเกตจากชั้นบน ลงมา ชั้น 5รังสีอินฟาเรดฟุนด์
Background image
ติวสบาย 3 weeks เข้ามหาลัย 2บทที่ 19 ฟิ สิกส์อะตอม11 ฝึกทา.จงเติมคาลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ( เกี่ยวกับการเปลี่ยนวงโคจรของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน )การเคลื่อน e คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าอนุกรมบน 1.............................................6 25 24 23 2..........................................................................................................................................บน 3.............................................บน 4.............................................บน 5.............................................การค านวณหาพลังงาน ความถี่ ความยาวคลื่นของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าที่อะตอมคายออกมาหรือดูดเข้าไปสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้E = EfEiE = efh = 4.125 x 1015f E = λeCh = λ910x 1237.5เมื่อ E คือพลังงานที่เปลี่ยนแปลง ( อิเล็กตรอนโวลต์) หาก Eมีค่าบวก แสดงว่าเป็นพลังงานที่ดูดเข้าไปหาก Eมีค่าลบ แสดงว่าเป็นพลังงานที่คายออกมาEfคือพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานสุดท้าย (อิเล็กตรอนโวลต์) Eiคือพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตอนแรก (อิเล็กตรอนโวลต์)f คือความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( เฮิรตซ์) h = 6.6x 1034J.s ( ค่าคงที่ของพลังค์ ) e = 1.6x 1019C (คือประจุอิเล็กตรอน 1 ตัว) C = 3x 108m/s (
Background image
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 23 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture