Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

2 stresul func ţ ionarea cognitiv ă ş i performan

Info icon This preview shows pages 70–72. Sign up to view the full content.

2. Stresul, func ţ ionarea cognitiv ă ş i performan ţ a uman ă În urma expunerii individului la un stresor, acesta dezvolt ă reac ţ ii la nivel comportamental, fiziologic ş i cognitiv. În ceea ce prive ş te componenta comportamental ă a reac ţ iei la stres, aceasta poate s ă fie demonstrat ă prin b ă t ă i ale inimii ş i tremur, împreun ă cu hiperactivitate. Indivizii tind s ă î ş i creasc ă ritmul atunci când sunt stresa ţ i: merg, m ă nânc ă ş i beau mai repede, folosesc o gestic ă mai bogat ă atunci când vorbesc, transform ă colaborarea într-o competi ţ ie ş i devin nelini ş ti ţ i în preajma persoanelor care sunt mai încete. În ceea ce prive ş te reac ţ iile fiziologice la stres, acestea cuprind un num ă r mai mare de b ă t ă i ale inimii pe minut, un puls mai ridicat, o presiune a sângelui mai mare ş i o tensiune a mu ş chilor. Mai mult, sângele din creier este condus din centrii care se ocup ă de rezolvarea de probleme c ă tre p ă r ţ ile creierului care se ocup ă de controlul mi ş c ă rii mu ş chilor. Din aceast ă cauz ă , indivizii gândesc mai pu ţ in clar atunci când sunt stresa ţ i (Malec ş i colab. 2000). În ceea ce prive ş te reac ţ ia cognitiv ă la stres, de cele mai multe ori aceasta exagereaz ă gravitatea amenin ţă rii sau a situa ţ iilor ş i minimizeaz ă eforturile de coping ale individului. În general, odat ă cu cre ş terea nivelului de stres, cre ş te ş i interferen ţ a cu capacitatea indivizilor de a se angaja într-o evaluare cognitiv ă acurat ă . De exemplu, atunci când oamenii sunt stresa ţ i, tind s ă exagereze natura sau intensitatea situa ţ iei pe care o întâmpin ă , tind s ă exagereze consecin ţ ele care ar putea s ă nu apar ă , dac ă nu exist ă un r ă spuns optim. Toate acestea conduc la minimizarea abilit ăţ ilor de coping. Reac ţ iile la stres tind s ă apar ă simultan, la cele 3 niveluri - comportamental, fiziologic ş i cognitiv - ca un r ă spuns integrat care implic ă evaluare, activitate cognitiv ă neadecvat ă ş i hiperactivitate. În func ţ ie de individ, reac ţ ia poate s ă fie mai accentuat ă la unul dintre cele trei niveluri (Malec ş i colab. 2000). Având în vedere reac ţ iile la stres, ş i în acord cu LeBlanc (2009), un grad ridicat al stresului poate împiedica performan ţ a într-o sarcin ă care necesit ă procese cognitive, precum aten ţ ia distributiv ă , memoria de lucru, reamintirea de informa ţ ii sau luarea de decizii.
Image of page 70

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     71 2.1. Stresul ş i performan ţ a uman ă Efectele stresului asupra performan ţ ei umane au fost studiate într-o mare m ă sur ă în medii de lucru care impun lucrul în condi ţ ii dificile ş i riscante (avia ţ ie, centrale nucleare). Cu toate acestea, studiul impactului stresului asupra performan ţ ei umane a întâmpinat numeroase piedici având în vedere imposibilitatea etic ă de manipula un nivel acut al stresului. De asemenea, un alt aspect important care face
Image of page 71
Image of page 72
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern