Tn h ə mçinin dig ə r sə n ə dlə rd ə n

This preview shows page 69 - 72 out of 83 pages.

tn h ə mçinin dig ə r s ə n ə dl ə rd ə n mübadil ə buferi vasit ə sil ə daxil edil ə bil ə r.
Image of page 69
Riyazi proqram paketl ə ri 137 al ə ti T formas ı nda olmal ı d ı r. Düsturlar, hesablama üçün n ə z ə rd ə tutulmu ş riyazi ifad ə l ə r, «t ə bii» yaz ı l ı ş la, riyazi rejimd ə 1 daxil edilir. Bu zaman düsturlar v ə riyazi ifad ə l ə r ekranda q ı rm ı z ı r ə ngd ə ə ks olunur 2 . Düsturu v ə ya ifad ə ni cari s ə trin m ə rk ə zin ə do ğ ru nizamlamaq üçün onu qeyd edib, İ nsert Display ə mrini yerin ə yetirm ə k v ə ya «C trl+D» q ı z ğ ı n düym ə sini s ı xmaq laz ı md ı r. Riyazi simvollar aras ı na probel daxil etm ə k üçün probel düym ə sini « Shift » düym ə si il ə birlikd ə s ı xmaq laz ı md ı r. Dusturlar ı n v ə riyazi ifad ə l ə rin t ə rtibi zaman ı Math Objects , Math Templates v ə Symbol Panels al ə tl ə r panelinin al ə tl ə rind ə n ( şə k.3.1-1) istifad ə edil ə bil ə r. şə k.3.1-1 TEX dilini bil ə n istifad ə çil ə r riyazi simvollar ı h ə mçinin dilin yaz ı l ı ş elementl ə ri ə sas ı nda klaviaturadan daxil ed ə bil ə r. M ə s ə l ə n, h ə rfinin yazmaq üçün o, /alfa yazmal ı d ı r[27]. İ fad ə nin t ə bii yaz ı l ı ş ı nda b ə zi hallarda istisnalara riay ə t etm ə k t ə l ə b olunur. Bel ə ki, bir s ı ra funksiyalar ı n yaz ı l ı ş ı f ə rql ə nir [27]. Dig ə r t ə r ə fd ə n proqram cosxy yaz ı l ı ş ı n ı xy -i funksiyan ı n arqumenti kimi deyil, cos(x)y kimi q ə bul edir. Bel ə halda, cos(xy) yazmaq m ə sl ə h ə tdir. Mür ə kk ə b düsturlar ı n v ə riyazi ifad ə l ə rin yaz ı l ı ş ı nda makroslardan istifad ə etm ə k m ə sl ə h ə tdir. Makroslar düstur v ə riyazi ifad ə l ə rin daxil edilm ə sini sür ə tl ə ndirm ə y ə xidm ə t edir. 1 Bunun üçün standart al ə tl ə r panelind ə Togglr/Math al ə ti M formas ı nda olmal ı d ı r 2 Standart funksiyalar, m ə s ə l ə n sin, cos v ə s.istisna olmaqla. F ə sil 3 Scientific Work Place 5.0 138 M ə s ə l ə n, b d c b a dx x g dx x g dx x f 0 ) ( ) ( ) ( (3.1-1) düsturunu yazmaq üçün üç inteqral daxil etm ə k laz ı md ı r. Bu düsturu daxil olunmas ı nda makrosu t ə tbiq ed ə k. Bunun üçün Math Objects panelinin köm ə yi il ə b dx x f 0 ) ( dusturunu daxil etdikd ə n sonra onu qeyd edib mübadil ə buferind ə saxlayaq v ə Tools Automatic Substitution ə mrini yerin ə yetirib makros yaradaq. Bunun üçün ə mri yerin ə yetirdikd ə ı lan Automatic Substitution dialoq p ə nc ə rsind ə Substitution s ə h ə sin ə «Ctrl+C» q ı z ğ ı n düym ə sini s ı xmaqla mübadil ə buferind ə ki düsturu daxil ed ə k. Keystrokes sah ə sind ə makorsa mü ə yy ə n ad, m ə s ə l ə n integ m ə nim ə s ə dib S ave düym ə sini s ı xaq. ( şə k.3.1-2). şə k.3.1-2 Düsturun t ə rkib hiss ə si olan ikinci v ə üçüncü inteqral ı daxil etm ə k üçün sad ə c ə olaraq s ə n ə dd ə onlar ı n yerin ə makrosun ad ı n ı , y ə ni integ sözünü klaviaturadan daxil edirik v ə bu zaman s ə n ə d ə daxil olunan makrosa uy ğ un b dx x f 0 ) ( düsturu üz ə rind ə kiçik redakt ə i ş i aparmaqla (3.1-1) düsturunun yaz ı l ı ş ı na nail oluruq.
Image of page 70
Riyazi proqram paketl ə ri 139 S ə n ə d ə c ə dv ə l daxil etm ə k üçün İ nsert Table ə mrini yerin ə yetirib, aç ı lan p ə nc ə r ə d ə s ə tir v ə sütunlar ı n say ı n ı , sütunlar ı
Image of page 71
Image of page 72

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors