Hvor meget ekstra forventet afkast skal han have for

This preview shows page 63 - 66 out of 121 pages.

[ Hvor meget ekstra forventet afkast skal han have for at påtage sig en smule mere ekstra risiko? Vi illustrerer investorens præferencer med indifferenskurver: [ Den optimale portefølje findes der, hvor mængden af efficiente porteføljer tangerer en indifferenskurve [ Dette sikrer højest mulige nytte ! den bedst mulige afvejning mellem risiko og forventet afkast
Polit Københavns Universitet Erhvervsøkonomi 64 AB angiver den efficiente rand af porteføljer – derfor er det på © ç at man finder den mest efficiente portefølje Hældningen på indifferens kurverne – jo mere risikoavers man er jo stejlere vil hældningen på indifferenskurverne være Jo mere risikoavers investoren er jo længere til højre vil investoren ligge (i forhold til tangeringspunktet 0). Porteføljeteorien i praksis Ingen kender selvfølgelig den sande sandsynlighedsfordeling for værdipapirers afkast ! 5 9 å , í å w 32 í å° er i princippet ukendte Vi kan lave statistiske analyser af de historiske afkast og appropsimere med gennemsnitligt afkast, empiriske varianser og empiriske kovarianser Der kan korrigeres for forhold, som man ved er anderledes i fremtiden end i fortiden Kapitalmarkedsteori Hvis alle investorer sammensætter deres portefølje som porteføljeteorien foreskriver, hvad kan vi så sige om: [ Investorernes adfærd i markedsligevægten [ Ligevægtspriser på individuelle værdipapirer
Polit Københavns Universitet Erhvervsøkonomi 65 Antagelser Kapitalmarkedsteorien anvender porteføljeteorien til at analysere et marked med mange forskellige investorer Der gøres en række vigtige antagelser 1. Mulighed for at investere i et risikofrit aktiv (I modsætning til porteføljeteorien så kan investorerne nu også investere i et risikofrit aktiv… I porteføljeteorien havde alle aktiver en risiko) 2. Alle investorer bruger samme sandsynlighedsfordeling for afkast ! samme opfattelse af forventede afkast, varianser og kovarianser 3. Alle investorer har samme tidshorisont på én periode 4. Alle investorer er små i forhold til det samlede marked ! ”pristagere” (De er små – og kan derfor ikke personligt gå ind og påvirke prisen med deres handlinger) 5. Ingen transaktionsomkostninger, skatter eller inflation Det risikofri afkast (RF) I porteføljeteorien betragtede vi valgt mellem risikofyldte værdipapirer En statsobligation med løbetid tilpasset investeringshorisonten kan opfattes som et risikofrit aktiv [ Generelt er obligationer risikofyldte aktiver pga. kursrisiko [ Hvis obligationen ikke skal sælges igen Afkastet genereret af det risikofri aktiv kaldes det risikofri afkast Implikationerne af et risikofrit aktiv Indsigt: Eksistensen af et risikofrit aktiv udvider mængden af mulige porteføljer Kald det risikofri afkast for RF Betragt en portefølje af risikofyldte aktiver, X Ved at investere en andel ì è i porteføljen X og en andel (1 − ì è ) i det risikofri aktiv opnås en ny portefølje Z med 5 9 õ = 1 − ì è 97 + ì è 5 9 è í õ = ì è í è For ì è 0; 1

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture