Caùc öùng suaát chính 1 max i j k 3 min i j k 33 Voøng troøn Mohr öùng suaát

Caùc öùng suaát chính 1 max i j k 3 min i j k 33

This preview shows page 14 - 17 out of 32 pages.

Caùc öùng suaát chính: 1 = max[ i , j , k ]; 3 = min[ i , j , k ]. 3.3. Voøng troøn Mohr öùng suaát cho traïng thaùi öùng suaát phaúng: 3.3.1. Voøng troøn Mohr: a G A xy M 0 P 2 D H y 2 / ) ( y x x ) a c N B 1 B A M 0 P 1 max D N 1 ) b 2 1 n E max n c 3 3 n 2 min n min F J Hình 2.10
Image of page 14

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 82 TS. Vuõ Coâng Hoøa Töø 2 coâng thöùc (5.45) vaø (5.46) ta coù: 2 xy 2 y x 2 2 y x 2 2 (2.52) const I 2 I 2 I 2 2 1 2 2 1 (2.53) Töø (2.52) vaø (2.53) ta thaáy raèng: Neáu choïn heä truïc toaï ñoä phaúng vuoâng goùc ) , ( thì ta coù theå bieåu dieãn traïng thaùi öùng suaát phaúng cuûa 1 ñieåm baèng 1 ñöôøng troøn, goïi laø voøng troøn Mohr öùng suaát. Trong coâng thöùc (2.45 ) vaø (2.46 ), cho bieán thieân töø 0 tôùi 2 , ta khaûo saùt söï bieán thieân cuûa a , a , tìm ñöôïc caùc maët caét nôi a hoaëc a ñaït cöïc trò. Tuy nhieân phöông phaùp giaûn tieän khaûo saùt a , a theo ñöôïc aùp duïng nhôø vieäc döïng moät voøng troøn (goïi laø voøng troøn Mohr öùng suaát) theo trình töï sau, (hình 2.10.a). - Laäp heä truïc toaï ñoä saùt ( , - ) coù truïc song song vôùi truïc x treân hình; - Töø goác toaï ñoä ñaët caùc ñoaïn 0M = y vaø 0N = x ; - Chia ñoâi ñoaïn MN, ta ñöôïc ñieåm C; - Xaùc ñònh vò trí ñieåm P coù toaï ñoä P ( y , - xy ). Ñieåm P ñöôïc goïi laø ñieåm cöïc cuûa voøng troøn. - Laáy ñieåm C laøm taâm, veõ voøng troøn baùn kính R baèng ñoaïn CP. Ñeå tìm öùng suaát treân maët caét xaùc ñònh bôûi goùc . Thoûa maõn ñieàu kieän (2.45) vaø (2.46) ta laøm nhö sau: Töø P keû ñöôøng song song vôùi truïc hoaønh, caét voøng troøn taïi ñieåm D. Deã daøng nhaän thaáy DN song song vôùi PM. Töø P keû tia P a hôïp vôùi truïc goùc . Giao cuûa P a vôùi voøng troøn ta kí hieäu laø G. Toaï ñoä G treân truïc hoaønh vaø truïc tung laàn löôït cho ta caùc giaù trò , . Sau ñaây ta seõ chöùng minh ñieàu nhaän ñònh treân. Töø G keû GH vuoâng goùc vôùi truïc hoaønh, caét truïc hoaønh taïi ñieåm H. Ta caàn chöùng minh OH = a vaø GH = a . Kyù hieäu goùc <DCB = . Töø caùch döïng voøng troøn ta coù 1 soá heä thöùc sau: ; 2 GCD (2.54)
Image of page 15
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 83 TS. Vuõ Coâng Hoøa 2 xy 2 y x 2 2 y x y x y y x y x 2 / ) ( MP CM R ; 2 / ) ( 2 / ) ( CM OM OC ; 2 / ) ( 2 / MN CN MC ; MN (2.55) 2 y x 2 xy ) ( 4 2 1
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

Image of page 17
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes