เหตผลถงผลทคาดวาจะไ

 • No School
 • AA 1
 • 28

This preview shows page 20 - 26 out of 28 pages.

เหตุผลถึงผลที่คาดว่าจะไดูรับจากกิจกรรมในภาพ ครูเชื่อมโยงใหู นักเรียนเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำาที่ แสดงถึงการเป็นพลเมืองดี ขั้นที่ 1 การรวบรวมข่าวสาร ขูอมูล ขูอเท็จจริง ความรูหลัก การ
Image of page 20
18. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบคูนขูอมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมที่ แสดงถึงการเป็นพลเมืองดี จากแหล่งเรียนรูที่หลากหลาย ครู ชี้แจงวิธีการท ำางานกลุ่มร่วมกันและการปฏิบัติตามบทบาทหนูาที่ที่ ไดูรับมอบหมายดูวยความรับผิดชอบ ขั้นที่ 2 การประเมินคุณค่าและประโยชน์ 19. สมาชิกในแต่ละกลุ่มนำาขูอมูลที่ไดูสืบคูนมาเล่าสู่กันฟัง แลูววิเคราะห์ประเด็นต่อไปนี้ - ลักษณะสำาคัญของกิจกรรม - ผลดีต่อผูปฏิบัติ - ผลดีต่อสังคมประเทศชาติ - สิ่งที่นักเรียนสามารถนำาไปประยุกต์ปฏิบัติในการ ดำาเนินชีวิต 20. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปขูอมูลจากการวิเคราะห์ที่ แสดงถึงผลดีของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี แลูวน ำาเสนอผลการ วิเคราะห์กลุ่มผูฟังร่วมกัน เสนอแนะเพิ่มเติม ครูตรวจสอบความ ถูกตูอง เหมาะสม 21. นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังมโนทัศน์ แสดงแนวทางร่วม กันในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม ขั้นที่ 3 การเลือกและการตัดสินใจ 22. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อเขูาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น - การปลูกตูนไมูในสวนสาธารณะ หรือในโรงเรียน
Image of page 21
- ร่วมกิจกรรมประหยัดพลังงาน - รณรงค์ต่อตูานยาเสพติด - ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมไทย - การรักษาความสะอาดสาธารณสมบัติ ฯลฯ ขั้นที่ 4 การปฏิบัติ 23. สมาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนการเขูาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม แลูวบันทึกผลการเขูาร่วมกิจกรรม ขั้นสรุป 24. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนเป็น พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย และผลดีต่อบุคคล สังคมและ ประเทศชาติ 10. สื่อ / แหล่งการเรียนร้ 1. Video Clip พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2. ภาพกิจกรรมการท ำาประโยชน์ต่อสังคม 3. Video Clip เกี่ยวกับความรับผิดชอบ 4. แบบบันทึกหนูาที่ ความรับผิดชอบต่อบูาน โรงเรียนและ ชุมชน 5. กระดาษ สี ปากกาเคมี 6. เกมสรูางปราสาท 7. วัสดุ / อุปกรณ์ ประกอบการเล่นเกมสรูางปราสาท ( กระดาษ หนังสือพิมพ์เก่า 1 ฉบับ / กระดาษกาว 1 มูวน )
Image of page 22
Image of page 23
หน่วยการเรียนร้ 15201 หนูาที่พลเมือง 5 กลุ่มการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 10 ชั่วโมง 1. หน่วยการเรียนร้ที่ 4 ชื่อหน่วยการเรียนร้ ความ ปรองดอง สมานฉันท์ 2. ผลการเรียนร้ 2.1 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทูองถิ่น และอยู่ร่วมกับผูอื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 2.2 วิเคราะห์ปัญหาความขัดแยูงในภูมิภาคของตนเอง และ เสนอแนวทางการแกูปัญหาโดยสันติวิธี 3. สาระส ำาคัญ - ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทูองถิ่น ในเรื่องวิถี ชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลูอม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน 4. สาระการเรียนร้ - เคารพซึ่งกันและกัน - ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น - ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันกัน - แกูปัญหาความขัดแยูงทางความคิด 5. สมรรถนะสำาคัญของผ้เรียน - ความสามารถในการแกูปัญหา
Image of page 24
- ความสามารถในการใชูทักษะชีวิต 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีจิตสาธารณะ 2. มีวินัย 7. ชิ้นงาน / ภาระงาน / ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนร้ 1. กระบวนการท ำางานกลุ่ม เพื่อเสริมสรูางความร่วมมือ สมัครสมาน สามัคคี 2. การแสดงบทบาทสมมติ ( กระบวนการกลุ่ม ) 3. ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 4. การเป็นผูน ำาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 8. การวัดและประเมินผล 1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 2. สังเกตการตอบคำาถาม 3. ผลงานผูเรียน ( การแสดงบทบาทสมมติ ) 9.
Image of page 25
Image of page 26

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 28 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors