Course Hero Logo

Kondukta ng pulong ang pulong o miting ay isang

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 130 - 133 out of 151 pages.

Kondukta ng PulongAng Pulong o Miting ay isang pagtitipon na may layuningmakapagpahayag ng isang anunsyo, panukala o mga gawain. Maaari ringnagsasagawa ng pagpupulong kapag gustong hingin ang payo ng nakararamipara sa isang desisyon. Sa isang pulong o miting, kinakailangang organisadoito upang maihatid nang wasto ang mga nais ipahayag ng tagapagsalita atmakamit ang layunin.Ayon kay Anso (2011), ang pag-oorganisa ng pulong ay mahalagaupang ito ay maging epektibo at mabisa. Mayroong apat na elemento na dapatisaalang-alang sa isang organisadong pulong.1. PAGPAPLANO (PLANNING)a. Mga tanong na dapat masagot kapag nagpaplano ng isang pulong:Ano ba ang dapat makuha o maaabot ng grupo pagkatapos ngpulong?Ano ang magiging epekto sa grupo kapag hindi nagpulong?Kung kinakailangang magpulong, linawin ang layunin ng pulong: Itoba ay pagbibigay lamang ng impormasyon? May mga kailangan bangpagpasyahan? Mahalaga ito upang malinaw kung sino ang dapat na anyayahansa pulong:130 FILN 1 Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino
b. Magkaroon nang malinaw na jayunin kung bakit dapat maypagpupulong:Magpaplano para sa organisasyon (Planning)Pagbibigay impormasyon (may mga dapat ipaalam samgakasapi)Konsultasyon (may dapat isangguni na hindi kayang sagutin ngilang miyembro lamang)Paglutas ng problema (may suliranin na dapat magkaisa anglahat)Pagtatasa (evaluation, sa mga nakaraang Gawain 0 proyekto)2. PAGHAHANDA (ARRANGING)Sa imbitasyon (liham, text o berbal), kailangang sabihan ang mgataong dapat dumalo sa pulong: kabilang ang petsa at oras, lugar ng pulong, atagenda o mga bagay na paguusapan na tatalakayin. Ang paghahanda aynakadepende rin sa mga partikular na tungkulin ng mga tao sa pulong.Chairman/President (presiding officer) kailangang alam niyaang agenda, kung paano patatakbuhin ang pulong, at alam kungpaano hahawakan ang mga mahihirap at kontrobersiyal na mgaisyu.Secretary (Kalihim)kailangan niyang ihanda ang katitikan ngpulong (minutes of the meeting) o talaan noong nakaraangpulong at iba pang mga ulat at kasulatan ng organisasyon.Mga kasapi sa pulong (miyembro)kailangang pag-aralan nilaang agenda o mga bagay na paguusapan para aktibo angkanilang pakikilahok.a. Sa imbitasyon, dapat ipaalam at isulat ang _mga pag-uusapan/tatalakayin(Agenda of the Meeting)Pagbubukas ng pulong (petsa, araw, oras at lugar ngpagpupulong) Pagbasa at pagsang-ayon sa katitikan ng nakaraangpulong Pagtatalakay ng ibang paksa na may kinalaman na nakaraangPulong Pinakamahalagang pag-uusapan lIbang paksa Pagtatapos ngpulongb. Mga Dapat Ihanda sa PulongIhanda ang lugar, (mesa, upuan, pagkain kung kinakailangan,palikuran, kaligtasan 0 security at iba pa)Ang mga gagamitin (pisara o blackboard, chalk or pentel pen atiba pa)131 FILN 1 Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino
Pag-aralan ang mga paksang na tatalakayin, kungkinakailangan. Magtalataga ng taong mas higit na nakaaalam sausapin.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 151 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Mangahis
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture