Ngoài ra việt nam cũng cần quan tâm đến

Info icon This preview shows pages 36–38. Sign up to view the full content.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần quan tâm đến thành tựu của Trung Quốc trong việc thực hiện hai vấn đề chính cho chính sách quản lý hiệu quả là hạn chế tự do hóa tài chính, không chủ trương vay từ bên ngoài mà chủ yếu là dựa vào nguồn nội lực thông qua thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển thị trường vốn trong nước và thiết lập hệ thống pháp luật về quản lý nợ phải chặt chẽ và kiện toàn qua các năm. Mặc khác, thất bại trong quản lý nợ nước ngoài của Philippines cũng đã mang lại bài học hữu ích cho Việt Nam về việc phát triển chiều sâu của hệ thống tài chính và có chính sách vĩ mô phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước trong từng thời kỳ. Tóm lại, quản lý nợ nước ngoài được xem là chìa khóa của chiến lược quốc gia trong việc đảm bảo đẩy mạnh và duy trì lối thoát từ gánh nặng nợ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững mà không gây ra bất kỳ một khó khăn nào trong hoàn trả nợ nước ngoài. vineleafboldnevineleafboldnevineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnw
Image of page 36

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 27 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chương 2 2. 2.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM K hi tình trạng thâm hụt ngân sách xảy ra ở một quốc gia thì việc bù đắp thâm hụt này thường được bù đắp bằng biện pháp đi vay. Tuy nhiên không phải cứ quốc gia nào đi vay để bù đắp thâm hụt ngân sách là quốc gia đó có tình hình tài chính không tốt, cũng như đi vay trong tình trạng khả quan vì có được những dự án sử dụng vốn vay hiệu quả thì quốc gia đó có thể an tâm với khoản nợ vay của mình. Vì vậy ta cần phải xem xét nguyên nhân nào dẫn đến thâm hụt ngân sách cũng như cách thức bù đắp cho các khoản thâm hụt ngân sách ra sao để từ đó có những nhận định đúng đắn về tình hình tài chính của quốc gia thông qua chỉ tiêu thâm hụt ngân sách. 2.1.1. Tổng quan về nợ công của Việt Nam Ngân sách nhà nước là bảng liệt kê các khoản thu, chi bằng tiền trong một giai đoạn nhất định của quốc gia. Luật Ngân sách Nhà nước của Việt Nam đã được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002 định nghĩa: Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.
Image of page 37
Image of page 38
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern