Shpenzimet buxhetore përfaqësojn� investimet dhe shpenzimet e kryera ana e

Shpenzimet buxhetore përfaqësojn? investimet dhe

This preview shows page 3 - 5 out of 16 pages.

buxhetor. Shpenzimet buxhetore përfaqësojnë investimet dhe shpenzimet e kryera nga ana e institucioneve publike duke përdorur fondet e siguruara nga të ardhurat buxhetore. Megjithatë nëse reduktimi i shpenzimeve publike do të jetë i lartë apo do të prek pagat dhe pensionet implikimet në ekonomi do të jenë të larta. Shitja e aseteve shtetërore. Shitja e aseteve mund të krijojë një tepricë likujditeti në buxhet. Gjithsesi kjo formë e financimit të deficitit buxhetor nuk është shumë e qëndrueshme duke qenë se ajo mund të perdoret vetëm në raste të rralla, sepse asetet shtetërore nuk janë të pafundme. Gjithashtu, ajo mund të ulë edhe vlerën neto të qeverisë me kalimin e kohës n.q.se këto asete sjellin të ardhura vjetore. Impakti i deficitit buxhetor në stabilitetin ekonomik është gjithashtu i influencuar nga aftësia e vecantë që ka një ekonomi për ta përballuar atë. Në përgjithësi mund të themi se deficitet buxhetore afatgjata janë më të lehta për tu amortizuar nga shtetet me një nivel të lartë të kursimeve private dhe me tregje financiare plotësisht të zhvilluara. Investimet e kursimeve private në të ardhmen do të nxisin rritjen ekonomike të vendit nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve ekonomike dhe rrjedhimisht do te rezultojnë në pagimin e detyrimeve tatimore të larta. Duke qenë se shtetet më pak të zhvilluara zotërojnë më pak kursime private dhe tregje financiare jo shumë të zhvilluara ato duhet të perpiqen të reduktojnë deficitin buxhetor, dhe kështu të shmangin probleme të mundshme makroekonomike. 2. Borxhi Publik Ekzistojnë disa përkufizime apo emërtime për borxhin publik. Borxhi publik përfshin totalin e huave shtetërore dhe të interesave të maturuara e të pashlyera deri në momentin e llogaritjes së tyre. Borxhi publik është shuma e përgjithshme e borxhit të shtetit, e emëtuar në monedhë kombëtare ose në një monedhë të ndryshme nga monedha kombëtare, i cili nuk përfshin detyrimet financiare të komunave dhe bashkive. Borxhi shtetëror është shuma e huave të marra në tregun bankar, financiar dhe nga palë të treta si persona fizikë, juridikë ose individë, me kusht kthimi, me ose pa interes, për financimin e projekteve të caktuara të investimeve, mungesës së përkohshme të likujditeteve dhe të deficitit fiskal. Marrja e borxheve nga ana e shtetit diktohet nga nevojat e sigurimit të burimeve të të hyrave për mbulimin e deficitit buxhetor. Borxhi publik shtohet çdo vit kur deficiti publik vjetor financohet prej huave të reja, kur nevojat normale të shpenzimeve publike mund të mos mbulohen prej të ardhurave duke lindur nevojën e marrjes së një borxhi publik tëri. 3
Image of page 3
Stabiliteti fiskal (financa publike te balancuara) është një indikator shumë i dobishem për gjëndjen makroekonomike të një shteti. Megjithatë, ka akoma shumë shtete të zhvilluara që përjetojnë një deficit buxhetor të lartë. Deficitet e larta buxhetore janë konsideruar si shkaku kryesor i problemeve makroekonomike. Ndër problemet më shumë të diskutuara janë niveli i lartë i inflacionit, deficiti në llogaritë rrjedhese dhe rritja ekonomike e ngadaltë.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes