Jf bilag 2 npi er s å ledes steget 1 pct point mere

This preview shows page 5 - 6 out of 7 pages.

steget med 18,2 pct. (jf. bilag 2). NPI er s å ledes steget 1 pct. point. mere end FPI over  perioden.  Af bilag 2 bemærkes det endvidere, at den  å rlige ændring er større i NPI end i FPI i alle  å med undtagelse af  å rene 2010-2012. I 2013 er den  å rlige ændring dog ens i prisindeksene.   Til beskrivelse af udviklingen i henholdsvis producentprisindeks og importprisindeks er  samme beregninger (jf. bilag 2) foretaget for ’PPI i alt’ og ’IPI i alt’ og fremg å r af bilag 3.   Af bilag 3 synes det at fremg å , at trenden er stigende for begge ’prisindeks i alt’ over  perioden.  Producentprisindekset er steget med 17,4 pct. fra 2006 til 2016, mens importprisindekset er  steget med 10 pct. (jf. bilag 3). PPI er s å ledes steget 7,4 pct. point. mere end FPI over  perioden. Af bilag 3 bemærkes det endvidere, at den  å rlige ændring er større i IPI end i PPI i alle  å med undtagelse af  å rene 2009 og 2015-2016. I 2012 er den  å rlige ændring dog ens i  prisindeksene.   Til forklaring af forskellen p å  nettoprisindeksene, producentprisindeksene,  importprisindeksene og forbrugerprisindeksene tages der udgangspunkt i en række udvalgte  forbrugsgoder.  Af tabellerne p å  side 142 i STO 2017 fremg å r det blandt andet, at udviklingen i FPI og NPI  fra 2009 til 2010 for alkoholiske drikkevarer og tobak er relativt større i FPI end i NPI.  Dette kan blandt andet ses i lyset af, at regeringen og Dansk Folkeparti d. 27 februar 2009  indgik et forlig om en skatteomlægning, som blandt andet indebar stigende afgifter p å  tobak  (samt sukker og fedt). Skattereformen blev kaldt ’For å rspakke 2.0’ (jf. STO s. 203).   Det samme billede synes at gentages fra 2011 til 2012, hvor udviklingen i FPI og NPI for  alkoholiske drikkevarer og tobak igen er relativt større i FPI end i NPI.  Dette kunne umiddelbart forekomme p å  baggrund af, at der d. 20 januar 2012 blev vedtaget  en finanslov, hvori et af hovedpunkterne var en skatte- og afgiftsstigning p å  fem milliarder  kroner; herunder steg afgifterne p å  blandt andet cigaretter (jf. STO s. 208).       Af bilag 2 fremg å r det endvidere, at b å de FPI og NPI steg relativt i 2008, hvilket synes at  være medført af en stærk stigning i olie- og fødevarepriserne frem til sommeren 2008 lige  inden finanskrisen (jf. Danmarks økonomi siden 1980 s. 88). Stigningen i fødevarepriserne  fremg å r ligeledes af stigningen i PPI og IPI for fødevareindustrien fra 2007 til 2008.    I det efterfølgende  å r (2009) steg FPI og NPI med relativt mindre (henholdsvis 1,2 pct. og 2  pct.), som følge af faldet i efterspørgslen og produktionen (i hele verden) i forbindelse med 

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture