Các nước này đều có t? lệ thâm hụt

Info icon This preview shows pages 52–55. Sign up to view the full content.

Các nước này đều có tỷ lệ thâm hụt ngân sách vượt xa mức quy định (-3%) của EU, trong khi triển vọng tăng trưởng kinh tế rất ảm đạm. Trường hợp Tây Ban Nha rất đáng lo ngại và đã được nhiều chuyên cảnh báo là “con bài domino lớn kế tiếp” Hy Lạp, bởi vì “sao chiếu mệnh” rất xấu của nước này đã xuất hiện, với ngân sách bị thâm hụt ngang mức 11,4% GDP, tổng nợ công và tư tương đương 300% GDP - những con số này trầm trọng hơn của Hy Lạp rất nhiều. Trong khi đó, thất
Image of page 52

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 43 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt nghiệp của Tây Ban Nha cũng rất cao, tới 20% (4,5 triệu người) và nhất là hệ thống ngân hàng rất mong manh. 2.1.2. Thực trạng vay nợ của Việt Nam Thâm hụt ngân sách nhà nước có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến nền kinh tế một nước tùy theo tỉ lệ thâm hụt và thời gian thâm hụt. Nói chung nếu tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước với tỷ lệ cao và trong thời gian dài sẽ gây ra lạm phát, ảnh hưởng tiêu cực. Từ các bảng cân đối quyết toán ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính, ta có thể thấy được giải pháp chủ yếu để bù đắp bội chi ngân sách theo thông lệ quốc tế chính là đi vay, bao gồm vay trong nước và vay ngoài nước. Tình hình thực vay trong và ngoài nước của Việt Nam được thể hiện cụ thể như sau: Bảng 2.12: Thực vay trong và ngoài nước Năm Vay trong nước Vay nước ngoài Tổng số vay (Tỷ đồng) Tỷ đồng Tổng vay (%/) Tỷ đồng Tổng vay (%/) 2003 6,327.00 58.02% 4,577.00 41.98% 10,904.00 2004 4,671.00 59.27% 3,210.00 40.73% 7,881.00 2005 4,525.00 63.38% 2,615.00 36.62% 7,140.00 2006 3,160.00 35.25% 5,804.00 64.75% 8,964.00 2007 13,315.00 66.26% 6,779.00 33.74% 20,094.00 2008 11,710.00 43.78% 15,037.00 56.22% 26,747.00 2009 58,518.00 77.22% 17,262.00 22.78% 75,780.00 2010 Cộng 102,226.00 n/a 55,284.00 n/a 157,510.00 Nguồn: Bộ Tài Chính (C1) và tính toán của tác giả
Image of page 53
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 44 CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Thông qua bảng tỷ trọng của các khoản đi vay so với tổng số đi vay của Việt Nam, cho thấy đa phần vay trong nước và vay nước ngoài ở mức độ tương đối xấp xỉ nhau theo chiều hướng nghiêng nhiều hơn về đi vay trong nước. Trung bình qua các năm (2003-2009) thì đi vay trong nước chiếm khoảng 57,6% so với tổng số đi vay tương đương 14.603,741 tỷ đồng cho mỗi năm, cao nhất là năm 2009 với tỷ trọng 77,22% trong số đi vay tương đương 58.518 tỷ đồng và thấp nhất là năm 2006 với mức đi vay là 3.160 tỷ đồng tương đương 35,25%.
Image of page 54

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 55
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern