Për m� tepër konkurrenca e fort� e viteve 1980 kishte çuar n� marrje të

Për m? tepër konkurrenca e fort? e viteve 1980

This preview shows page 44 - 47 out of 125 pages.

Për më tepër konkurrenca e fortë e viteve 1980 kishte çuar në marrje të vendimeve të gabuara për shkak të informacionit të varfër të mundshëm tepër të kushtueshëm. Gjatë viteve kostoja
Image of page 44
50 e lartë oportune për të patur një informacion të varfër kostoje dhe kostoja e ulët e shfrytëzimit të sistemeve më të sofistikuara të kostos, rritën kërkesën për kosto produkti më të sakta.(Holzer dhe Norreklit, 1991). Kundrejt gjithë kësaj të kaluare u dizenjua metoda ABC. Gjithsesi ABC nuk është një shpikje e kohëve të fundit. Pesëdhjetë vjet më parë Goetz (1949) mbështeste parimet e ABC kur ai shkruante: “…………..Secila klasë themelore (shpenzimet e përgjithshme) duhet të jetë homogjene në lidhje më çdo dimension kryesor të problemeve të drejtimit për planifikimin dhe kontrollin. Disa nga dimensioned kryesore përgjatë të cilit (shpenzimet e përgjithshme) mund të ndryshonjë janë numri i njësive të prodhimit, numri i porosive, numri i operacioneve, kapaciteti i uzinës, numri i artikujve të katalogut të ofruara. Gjatë viteve 1980 kostot e ulëta të përpunimit të informacionit bënë që në pak firma në SHBA dhe Europë të zbatoheshin sistemet ABC. Në një sërë artikujsh të mbështetura në vëzhgimet e sistmeve të tipit të ri ABC, Cooper dhe Kaplan konceptuan idetë për këto sisteme dhe i emërtuan ABC. Këta artikuj u publikuan për herë të parë në vitin 1988. Ata u shoqeruan me një sërë publikimesh të tjera dhe konsulentët filluan të marketonin dhe zbatonin sistemet ABC përpara mbarimit të dekadës. Nga një studim në shoqëritë e Britanisë së Madhe, Innes dhe Mitcell (1991) raportonin se afërsisht dhjetë përqind e shoqërive të shqyrtuara kishin zbatuar apo ishin në proçes të implementimit të ABC. Bazuar në eksperiencën e punës së hershme në këtë drejtim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Cooper dhe Kaplan artikuluan idetë e tyre dhe paraqitën zhvillimet e mëtejshme teorike në artikujt e publikuar midis viteve 1990 dhe 1992. ABC u zhvillua si nje metodë per te zgjidhur problemet qe lidheshin me sistemin tradicional te kostos, e cila nuk mund te percaktoje me saktesi koston e produkteve dhe sherbimeve aktuale, ose te jape informacione te dobishme per vendime operative. Me keto mangesi menaxheret mund te marrin vendime bazuar ne te dhena te pasakta. Ekspozimi me i larte eshte per kompanite me qe prodhojne produkte ose sherbime te shumellojshme. Origjina e ABC eshte ne SHBA dhe eshte rezultat i nje pune kerkimore praktike dhe teorike. Ajo eshte cilesuar si nje nga inovacionet me te rendesishme ne kalkulimin e kostos dhe kontabilitetit te drejtimit.
Image of page 45
51 Ne 1963 Peter Drucker i terhoqi vemendjen fakti qe karakteristika e metodave te kalkulimit te kostos tradicionale eshte mungesa e perkatesise dhe pershtatshmerise dhe kjo çon ne subvencionim te ndersjellte ndermjet produkteve dhe kostove te tyre. Ne fund te viteve ’70 dhe 1980 studiuesit amerikane dhe franceze – Cooper, Kaplan, Porter, Lebas, Lorino – formuluan, perpunuan dhe kristalizuan metoden permes artikujve, publikimeve dhe veprave.
Image of page 46
Image of page 47

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 125 pages?

  • Fall '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes