116 sætningen af virksomhedernes finansiering af i en

This preview shows page 120 - 122 out of 134 pages.

116 sætningen af virksomhedernes finansiering af konjunkturudviklingen. I en konjunkturopgang er virksomheder tilbøjelige til i første omgang at finansiere investeringsprojekter via tilbageholdt indtjening, mens gælds-finansiering og udstedelse af aktier først bliver benyttet, når den interne finansiering bliver brugt op, jf. boks 5.3. I en konjunkturnedgang forværres kreditinstitutternes og låntagernes økonomiske situation. Det kan føre til en generel reduktion af kreditin-stitutternes udbud af lån, jf. diskussionen af kreditkanalen i afsnit 5.1. Pengeinstitutterne vil således typisk stramme kreditvilkårene og mindske udbuddet af lån i en konjunkturnedgang, hvor risikoen for misligholdel-se af lånene øges, hvilket kan forstærke tilbagegangen i den økonomi-ske aktivitet. Normalt synes kreditkanalen ikke at spille en væsentlig rolle i Dan-mark, jf. Pedersen (2003). Potentialet for kreditkanalen begrænses bl.a. af, at husholdninger og virksomheder har gode muligheder for alterna-tiv finansiering i realkreditinstitutter, hvor kreditkanalens rolle er be-grænset, ud over hvad der følger af ændringer i ejendommenes værdi. Balanceprincippet for realkreditinstitutter betyder, at der ikke er bety-delige udbudseffekter via realkreditinstitutternes balance. En særlig situation – en såkaldt kreditklemme – kan opstå, når pengein-stitutternes kreditgivning indskrænkes væsentligt som følge af betydelige forringelser af såvel låntagernes som pengeinstitutternes balancer. Under OBLIGATIONSRENTE OG INVESTERINGSKVOTE Figur 5.12 05101520254812162024Gennemsnitlig obligationsrenteInvesteringskvote (højre akse)Pct.Pct.7173757779818385878991939597990103050709Anm.: Kilde: Investeringskvoten er beregnet som erhvervsinvesteringerne i maskiner og transportmidler i forhold til bruttovær-ditilvæksten inden for private byerhverv. Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark - 3. udgave - 2009
117 VIRKSOMHEDERNES FINANSERING OG KONJUNKTURUDVIKLING Boks 5.3 Penge- og realkreditinstitutternes udlån til virksomheder begynder typisk at stige se-nere i et konjunkturopsving end udlån til husholdninger, jf. Risbjerg (2006a). Det hænger sammen med, at investeringerne typisk reagerer senere i et opsving end for-bruget. Virksomhederne anvender desuden typisk først egenfinansiering, bl.a. i form af tilbageholdt indtjening, i begyndelsen af et konjunkturopsving. Først senere i op-svinget, hvor behovet for investeringer øges, efterhånden som den ledige kapacitet udnyttes, benytter virksomhederne sig af den dyrere lånefinansiering. Kreditinstitut-terne kan ligeledes vente med en større udvidelse af kreditgivningen til erhvervene, indtil konjunkturopgangen med en vis forsinkelse afspejler sig i stærkere regnskaber hos virksomhederne. Udlån fra realkreditinstitutter kommer normalt lidt efter udlån fra pengeinstitutter i et konjunkturopsving. Det kan hænge sammen med, at der er en særlig lang planlægningsrelateret forsinkelse i virksomhedernes bygge- og anlægs-investeringer, og at mulighederne for realkreditlån forbedres, efterhånden som vær-

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture