Chuong 4 phan tich cum ver 5.pdf

27 bảng kết quả phân cụm dưới dạng s?

Info icon This preview shows pages 7–11. Sign up to view the full content.

27 Bảng kết quả phân cụm dưới dạng sơ đồ tích tụ (tt) Bảng Cluster membership cho ta biết khi phân ra từ 2 cụm đến 4 cụm thì các đối tượng sẽ thuộc cụm nào. - Nếu phân 2 cụm thìquan sát 1 thuộc về cụm 1, qsát 4 thuộc về cụm 2, còn quan sát 18 thuộc về cụm 2 - Nếu phân 4 cụm thì qsát 1 thuộc về cụm 1, nhưng quan sát 4 thuộc về cụm 3 và qsát 18 thuộc về cụm 4 28 Bảng kết quả phân cụm dưới dạng sơ đồ tích tụ (tt)
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.