n Đình Nhu n là bác ru t ông Nguy n Đình Sông ch t năm 2000 và v ch ng c Nguy n

N đình nhu n là bác ru t ông nguy n đình sông

This preview shows page 4 - 5 out of 5 pages.

n Đình Nhu n (là bác ru t ông Nguy n Đình Sông, ch t năm 2000) và v ch ng c Nguy n Đình Chi n ế (là cha c a ông Sông, ch t năm 1998) thuê gian bu ng t ng 2 nhà 19 ph Thu c B c, di n tích 39,36m ế 2 đ l y ti n ch a b nh cho ông Cao, đã nh n tr c 2000 đ ng. ướ T i “Gi y bán đ t m t bu ng ” (không ghi ngày tháng năm nh ng ông Thành th a nh n văn b n này vi t ư ế kho ng năm 1971), ông Cao đã bán cho c Nhu n 01 gian bu ng t ng 2 nhà 19 ph Thu c B c (không ghi di n tích) giá 6550 đ ng, bên bán đã nh n đ ti n, ghi là c Chi n đ i di n mua bán và ký thay c Nhu n. Ông Thành cho r ng gian nhà bán này chính là gian nhà thuê nêu trên và bán cho c Nhu n, không ph i bán cho c Chi n. Tuy nhiên, c Tô Th Lâm và các ông, bà Nguy n Đình Uân, Nguy n Đình Hòa, Nguy n Quỳnh H p, Nguy n Th Minh Nguy t (là v , con c Nhu n) đ u xác đ nh c Chi n tr c ti p giao d ch và tr ti n, c Nhu n ch đ ng tên h c ế ộ ụ Chi n trên h p đ ng mua nhà do ông Cao bán. Do đó, có c s xác đ nh c Chi n là ng i mua gian bu ng này. ơ ở ườ Ngày 09-9-1972, ông Cao vi t gi y y quy n đ ông Thành bán căn bu ng ph ông Cao đang . Ngày 05-11- ế 1972, ông Cao ch t không đ l i di chúc. Cùng ngày 05-11-1972, ông Thành, bà Ngà, bà Nguy t ký “Văn t ế ể ạ bán đ t t ng 2 s nhà 19 ph Thu c B c” có n i dung bán cho v ch ng c Chi n bu ng chính 38,07m 2 , bu ng ph 7,095m 2 , t ng là 45,165m 2 , giá 3000 đ ng, bên bán đã nh n đ ti n, bên mua đã nh n s d ng di n tích t ng 2 và đang ; văn t có đ 3 ng i g m ông Thành, bà Ngà, bà Nguy t là bên bán ký tên, còn ườ bên mua ghi tên c Chi n, c M nh ng không ký. ư Khi tranh ch p, ông Sông xu t trình đ c 02 văn t bán nhà nêu trên và c gi y ông Cao y quy n cho ông ượ Thành bán nhà. Th c t , gia đình c Chi n đã qu n lý c 02 gian bu ng t ng 2 nhà 19 ph Thu c B c c a gia ế đình ông Thành t năm 1972 đ n nay, gia đình ông Thành s nhà 17 ph Thu c B c li n k không tranh ế ch p đòi ti n thuê nhà ho c ti n mua nhà. N i dung “Văn t bán đ t t ng 2 s nhà 19 ph Thu c B c” đ u ghi rõ bên bán đã nh n đ ti n, không có vi c hai bên th a thu n sẽ l p gi y tr ti n riêng, đây chính là biên 4
Image of page 4
nh n mà bên bán xác nh n là bên mua đã tr ti n. Bên mua ch a ký vào văn b n mua bán, nh ng văn b n ư ư này bên mua là ng i gi , nên v n có giá tr xác đ nh nghĩa v c a bên bán v vi c đã nh n ti n. Tòa án c p ườ s th m, phúc th m cho r ng bên mua ch a ký tên vào văn b n mua bán nhà và không ch ng minh đ c đã ơ ư ượ tr ti n đ bác yêu c u công nh n h p đ ng mua bán nhà c a nguyên đ n là ch a đ m b o quy n l i c a ơ ư nguyên đ n. ơ Giao d ch mua bán nhà gi a các anh ch em ông Thành và v ch ng c Chi n, c M đ c xác l p tr c ượ ướ ngày 01-7-1991, nên c n ph i áp d ng Ngh quy t 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20-8-1998 c a y ban ế th ng v Qu c h i đ gi i quy t v án. Bà Nguy n Th Lan (con c Chi n, c M ) tham gia t t ng v i t ườ
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors