en transactiekosten en kunnen geld lenen en beleggen tegen de risicovrije

En transactiekosten en kunnen geld lenen en beleggen

This preview shows page 24 - 28 out of 30 pages.

en transactiekosten – en kunnen geld lenen en beleggen tegen de risicovrije rentevoet Aanname 2 Beleggers investeren in efficiënte portefeuilles van verhandelbare effecten – maximaal verwacht rendement voor een gegeven volatiliteits (risico) niveau Aanname 3
Image of page 24
Beleggers hebben homogene verwachtingen over volatiliteiten, correlaties en verwachte rendementen van effecten Homogene verwachtingen – alle beleggers hebben dezelfde mening en schattingen over toekomstige beleggingen en rendementen De raaklijn die door de marktportefeuille en het risicovrije alternatief loopt, is de capital market line (CML) -> zijn altijd portefeuilles geen individuele beleggingen Het bepalen van de risicopremie Marktrisico en beta – gegeven een efficiënte marktportefeuille, is het verwachte rendement van een investering Definitie van Beta De Security market Line (SML) Er bestaat een lineair verband tussen het verwacht rendement van een aandeel en zijn beta De SML is de lijn die door het risicovrije alternatief en de marktportefeuille (in E(R)- volatiliteit ruimte) Volgens het CAPM, is het zo dat voor elk aandeel/portefeuille de verwacht rendement/beta combinatie op de SML moet liggen De beta van een portefeuille is het gewogen gemiddelde van de betas van de aandelen in de portefeuilles -> daarom liggen volgens het CAPM ook alle portefeuilles op de SML HC 11 Marktkapitalisatie – De totale marktwaarde van de uitstaande aandelen van de ondernemingen MV = (number of shares outstanding) x (price of i per share) Value-Weighted Portfolio – Een portefeuille waarin in elk bedrijf/aandeel belegd wordt naar rato van zijn marktkapitalisatie Xi = Market value of i / total market value of all securities = market value of i/ total market value of all securities --- ; is een equal-ownership portfolio: de portefeuillegewichten zijn hetzelfde als de totale marktwaarde van elk bedrijf Passieve portefeuille – Een portefeuille die niet wordt geherbalanceerd na prijsveranderingen Zie grafiek beta op BB
Image of page 25
De debt cost of capital Het verwachte rendement van de obligatie is: rd= (1-p) x y + p x (y-L) = y – pL = yield to maturity – kans op faillissement x expected loss rate Hoe risicovoller de obligatie, des te belangrijker de aanpassing ‘pL’ is voor het verwachte rendement De project cost of capital Zie ook weblectures op BB E = market capitalization D= total debt (debt – cash)
Image of page 26
Verschillen in project risico - unlevered betas vertegenwoordigen het marktrisico van het gemiddelde project van de onderneming - individuele projecten kunnen meer/minder gevoeliger zijn voor marktrisico -> dus een hogere/lagere project beta!! Financiering en de WACC Perfecte kapitaalmarkten - in perfecte kapitaalmarkten beinvloed de keuze van VV/EV de project cost of capital NIET Belastingen – Een grote imperfectie - indien rentebetalingen van schuld aftrekbaar zijn van belastingen, dan zijn de netto kosten voor de onderneming: - De effectieve na-belasting rente = r(1-t c ) Weighted Average Cost of Capital (WACC) Gegeven een target VV/EV ratio: Vergelijking tussen rwacc en ru
Image of page 27
Image of page 28

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture