Например някои автори смятат

 • No School
 • AA 1
 • 24

This preview shows page 10 - 13 out of 24 pages.

дефиниции, все още има несъгласие между отделните автори кое към кое принадлежи. Например някои автори смятат описанието на набора от инструкции на процесора като елемент на архитектурата, докато други смятат това за елемент на организацията на компютъра. Трудностите се появяват, понеже една фамилия от компютри може да има обща архитектура, но всеки член на тази фамилия да бъде организиран по различен начин, за да постигне тази архитектура. 5. Цифрови сигнали и системи 5.1 Аналогови сигнали Светът е аналогов. Какво това означава? Аналоговата стойност е еквивалентна на число с плаваща запетая с безкраен брой цифри надясно от десетичната точка. Например температурата няма точни стойности като 25°, 26°, 27° и т.н. Стойността е например 25.435535 .... Всъщност, между температурите 25.435° и 25.436°, съществуват безкраен брой възможни стойности. Човек не тежи точно 80 килограма. Добавете един атом и неговото тегло ще се промени. Когато величини като температура или тегло се променят във времето, техните стойности следват непрекъсната крива. Между всеки две стойности на кривата имаме безброй стойности на величината и безброй моменти от време (Фигура 5).
Image of page 10
value time Фигура 5 Аналогов сигнал – непрекъснат с безкрайна резолюция 5.2 Цифрови сигнали Съществуват аналогови компютри, при които компютърът обработва информацията използвайки аналоговите нива на електричеството или позициите на механични устройства. Преобладаващото множество компютри в момента обаче са цифрови. Тези компютри преобразуват аналоговата стойност в число с фиксирана резолюция, т е. с фиксиран брой цифри надясно от десетичната запетайка. Това измерване го означаваме като цифрова стойност . Ако стойността се променя с времето, ние взимаме последователност от измервания, като времето между отделните измервания обикновено е фиксирано. Време(сек.) 0.0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 Измерване 0.154 0.168 0.177 0.183 0.172 0.171 0.162 0.161 Фигура 6 Пример на измерване на всяка 0.1 сек. Понеже компютрите гледат на света с фиксирана резолюция и като време и като стойности, когато компютърът записва аналогов сигнал, например музика, той прави това като поредица от моментни снимки. Например, да предположим, че кривата на Фигура 5 е аналогов сигнал на звукова вълна. Компютърът може само да измери сигнала в отделни интервали. Всяко измерване се нарича „проба”. На Фигура 7 с X са показани измерванията. value time X X X X X X Фигура 7 Проби взети от аналогов сигнал Два проблема се появяват в този процес: информация може да бъде загубена между измерванията и информация може да бъде загубена при закръгляването на стойностите на измерването. Първо, ако пробите се взимат много рядко, могат да бъдат пропуснати
Image of page 11
някои от детайлите на изменението на кривата. Ако компютърът не записва с достатъчна точност, ще бъде въведена грешка между измерената и записаната стойност. Тези ефекти могат да бъдат намалени като увеличим резолюцията на измерванията и намалим интервала между отделните проби. 5.3 Системи за преобразуване Типична система използвана за преобразуване на външни аналогови сигнали като налягане, температура или интензитет на светлина във формат, който може да бъде използван от цифровите системи е показан в блок-схема на Фигура 8.
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors