Ữ u c ?a công ty còn thấ p so v ớ i ngành

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 75 - 77 out of 113 pages.

u c ủa công ty còn thấ p so v i ngành và so với đố i th ủ. Trong điề u ki n kinh t ế nhi ều khó khăn nhƣ giai đoạ n v a qua, đặ c bi ệt trong lĩnh vự c b ất độ ng s ản, ngành xây dựng cũng có nhiề u doanh nghi p đạ t l i nhu ận và khả năng sinh lời âm nhƣ S96. Không đế n m ức quá thấp nhƣng khả năng sinh lờ i c ủa Phong Phú chỉ m ức trung bình, doanh nghiệ p c n c g ng qu n tr t ốt hơn về chi phí cũng nhƣ nâng cao doanh thu để tăng lợ i nhu ận cho mình. 3.2.4.4 Phân tích mức độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY KINH DOANH đvt: % STT Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1 Tỷ trọng TSDH/TTS (%) 22,28 11,63 8,1 2 Tỷ trọng TSCĐ/TTS (%) 21,88 11,44 7,96 3 Tỷ lệ TS DH/TSNH 29 13 8,8 B ảng 3.11 Phân tích đòn bẩ y kinh doanh (Ngu ồn: Tác giả tính toán) Xem xét mức độ s d ụng đòn bẩ y kinh doanh, bi u di n ch y ếu thông qua tỷ tr ọng tài sản có chi phí cố đị nh so v i t ổng tài sả n c a doanh nghi ệp. Có thể th ấy công ty TNHH S X và TM Phong Phú có tỷ tr ọng tài sản dài hạn và tài sả n c đị nh so v i t ổng tài sả n nh , chi ế m kho ảng hơn 20% vào năm 2012 và có xu hƣớng ngày càng gi m d ần, đến 2014 thì chỉ còn chƣa đầy 10%. Nguyên nhân là do công ty không đầ u tƣ mới vào tài sả n c đị nh và máy móc thiế t b , trong khi ngu n kh u hao l ại ngày càng tăng lên khiến giá trị còn lạ i c ủa tài sả n gi m xu ống. Công ty ít đầu tƣ tài sả n c đị nh nguyên nhân chủ y ếu là do hạ n h p v ngu n v ốn, trong khi giá trị máy móc ngành xây
Image of page 75

Subscribe to view the full document.

66 d ng l i l n, vi ệc thƣờ ng xuyên phả i di chuy ển máy móc từ Hà Nội là trụ s chính lên các t ỉnh vùng cao nhƣ Bắ c C ạn, Sơn La, …để th c hi n d án là vô cùng khó khăn. Vì vậ y bi n pháp tạ m th i c a doanh nghi ệp là đi thuê ngoài.Xem xét cụ th chi phí kinh doanh củ a doanh nghi p ch y ếu là chi phí trả cho nhà cung cấp hàng hóa và chi phí nhân công, chi phí khấ u hao ch chi ế m t tr ng nh trong t ổng chi phí chứ ng t doanh nghi p s d ụng đòn bẩ y kinh doanh th ấp. Chính vì việ c s d ụng đòn bẩy kinh doanh không lớn, trái ngƣợ c so v ới đặ c điểm ngành xây dựng và kỹ thu ật nói chung nên mức gia tăng EBIT củ a doanh nghi ệp không cao. Lợ i nhu n c a doanh nghi ệp đang có xu hƣớ ng gi ảm. Có lẽ d đoán đƣợc khó khăn củ a th trƣờ ng nên ban quản lý công ty đƣa ra quyết định ít đầu tƣ và sử d ụng tài sả n c định để h n ch
Image of page 76
Image of page 77
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes