nguphap_ta_0353

Dùng v ớ i ifin case ñể ch ỉ m ộ t

Info iconThis preview shows pages 59–61. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dùng v i if/in case ñể ch m t ñ i u khó có th x y ra, ng ườ i ta ñư a ra ý ki ế n ch ñề phòng ng a. If you should change your mind, please let me know. In case he should have forgotten to go to the airport, nobody will be there to meet her. (Ng nh ông y quên ra sân bay, thì s không có ai ñ ó ñ ón cô ta m t) Dùng sau so that/ in order that ñể ch m c ñ ích (Thay cho would/ could) He put the cases in the car so that he should be able to make an early start. She repeated the instructions slowly in order that he should understand. Dùng trong l i yêu c u l ch s I should like to make a phone call, if possible. (tôi xin phép g i ñ i n tho i n ế u tôi có th )
Background image of page 59

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 60 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng Dùng v i imagine/ say/ think. .. ñể ñư a ra l i ñề ngh : Thi ế t t ưở ng, cho là I should imagine it will take about 3 hours (Tôi thi ế t t ưở ng công vi c s t n m t 3 gi ñồ ng h ñấ y). I should say she's over 40 (Tôi cho là bà ta ñ ã ngoài 40) Dùng trong câu h i ñể di n t s nghi ng , thi ế u ch c ch n How should I know? (Làm sao tôi bi ế t ñượ c kia ch ) Why should he thinks that? (sao nó l i ngh ĩ nh ư v y ch ) Dùng v i các ñạ i t nghi v n nh ư what/ where/ who ñể di n t s ng c nhiên, th ườ ng dùng v i "But". I was thinking of going to see John when who should appear but John himself. (Tôi ñ ang tính là ñế n th ă m John thì ng ườ i xu t hi n l i chính là anh y) What should I find but an enormous spider (Cái mà tôi nhìn th y l i chính là m t con nh n kh ng l ) 17. Tính t và phó t 17.1 Tính t Tính t là t ch tính ch t, m c ñộ , ph m vi, . .. c a m t ng ườ i ho c v t. Nó b ngh ĩ a cho danh t , ñạ i t ho c liên t (linking verb). Nó tr l i cho câu h i What kind ? Tính t luôn ñứ ng tr ướ c danh t ñượ c b ngh ĩ a: That is my new red car . Tr tr ườ ng h p galore (nhi u, phong phú, d i dào) và general trong tên các c ơ quan, các ch c v l n là hai tính t ñứ ng sau danh t ñượ c b ngh ĩ a: There were errors galore in your final test; UN Secretary General (T ng th ư ký Liên h p qu c). Tính t ñứ ng sau các ñạ i t phi ế m ch (something, anything, anybody. ..) It’s something strange .
Background image of page 60
Image of page 61
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page59 / 129

Dùng v ớ i ifin case ñể ch ỉ m ộ t

This preview shows document pages 59 - 61. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online