{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

A pretty girl an interesting book the red dress tính

Info iconThis preview shows pages 61–63. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
a pretty girl, an interesting book, the red dress. Tính t ñ i tr ướ c danh t nh ư ng ñ i sau liên t (linking verb – xem ph n sau). Tính t ch b ngh ĩ a cho danh t , ñạ i t và liên t . N ế u trong m t c m t có nhi u tính t cùng b ngh ĩ a cho m t danh t thì th t các tính t s nh ư sau: tính t s h u ho c m o t , opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose . Chú ý r ng tính t s h u ( my, your, our ...) ho c m o t ( a, an, the ) n ế u có thì luôn ñ i tr ướ c các tính t khác. N ế u ñ ã dùng m o t thì không dùng tính t s h u và ng ượ c l i . Ví d v th t s p x ế p các tính t : a silly young English man the huge round metal bowl my small red sleeping bag art/poss opinion size age shape color origin material purpose noun a silly young English man the huge round metal bowl my small red sleeping bag 17.2 Phó t Phó t b ngh ĩ a cho ñộ ng t , cho m t tính t ho c cho m t phó t khác. Nó tr l i cho câu h i How ? Rita drank too much . (How much did Rita drink?) I don't play tenis very well . (How well do I play?) He was driving carelessly . (How was he driving?) John is reading carefully . (How is John reading?) She speaks Spanish fluently . (How does she speak Spanish?) Thông th ườ ng, các tính t mô t có th bi ế n ñổ i thành phó t b ng cách thêm ñ uôi -ly vào tính t . He is a careful driver . He always drives carefully . TÍNH T PHÓ T bright careful quiet brightly carefully quietly
Background image of page 61

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 62 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng Tuy nhiên, có m t s tính t không theo quy t c trên: 1) M t s tính t ñặ c bi t: good => well; hard => hard; fast => fast; ... She is a good singer . She sings very well . 2) M t s tính t c ũ ng có t n cùng là ñ uôi ly (lovely, friendly) nên ñể thay th ế cho phó t c a các tính t này, ng ườ i ta dùng: in a + Adj + way/ manner He is a friendly man . He behaved me in a friendly way . Các t sau c ũ ng là phó t : so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too . Các phó t ñượ c chia làm 6 lo i sau: ADVERB OF EXAMPLE TELL US maner happily, bitterly how something happens degree totally, completely how much ST happens, often go with an adjective frequency nerver, often how often ST happens time recently, just when things happen place here, there where things happen disjunctive hopefully, frankly opinion about things happen Các phó t th ườ ng ñ óng vai trò tr ng ng (modifier – xem ph n 1 ) trong câu. Ngoài ra các ng gi i t c ũ ng ñ óng vai trò tr ng ng nh ư phó t , chúng bao g m m t gi i t m ñầ u và danh t ñ i sau ñể ch : ñị a ñ i
Background image of page 62
Image of page 63
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}