Course Hero Logo

5 24 illustrer den nyttemaksimerende

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 5 - 7 out of 7 pages.

5
2.4Illustrer den nyttemaksimerende forbrugssammensætning for Inga ien ny figur.Forklar hvorfor det marginale substitutionsforhold er lig den relative pris på de to goder.Ingas nyttemaksimerede forbrugssammensætning, hvor MRS = M UØlPØl=M UMADPMad:Figuren viser tre af Ingas indifferenskurver, samt hendes budgetlinje. Det mest optimale for Inga ville være punkt A, da dette ville hende den største nytte. Problemet er dog, at ud fra hendes budgetlinje, så kan dette ikke lade sig gøre. Punkt C ville dog også give hende nytte, da punktet ligger inden for hendes budgetlinje. Problemet er dog, at hun har mulighed for at optimere sin nytte. Hendes nytte er maksimeret i punkt B. Her tangerer budgetlinjen, som er de relative priser, og indifferenskurven U2, som er den relative marginalnytte. Når de to punkter tangerer, har de samme hældning, altså er de lig hinanden. Vi genbruger karakteristikken for optimum: Det vides fordi optimum er karakteriseret ved, at marginalnytten pr. krone anvendt på vare1 er lig med marginalnytten pr. krone anvendt på vare2.Altså der hvor: MRS = M UØlPØl=M UMADPMadDette vil ikke være opfyldt, såfremt et evt. punkt D på en indifferenskurve ikke tangerede budgetlinjen. Derfor er MRS lig den relative pris på de to goder.2.5BrugMRS=PØlPMadtil at udlede resultatet M UMadPMad=M UØlPØl, hvor MU står forMarginal Utility(marginalnytte).Forklar hvorfor denne betingelse er opfyldt i optimum.Da optimum er karakteriseret ved, at marginalnytten pr. krone anvendt på vare1 er lig med marginalnytten pr. krone anvendt på vare2, antages det, at den rationelle forbruger træffer valg omvarebundter, således at det bedste varebundt er det, hvor MRS er lig forholdet mellem priserne. Eftersom MRS er lig forholdet mellem marginalnytte, kan dette skrives således: MRS=M UØlM UMad=PØlPMad. Dette kan dog også omskrives til:MRS=M UØlPØl=M UMadPMad6
7
End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture