Định hƣớng chung tiếp tục thực hiện ch?

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 92 - 94 out of 113 pages.

- Định hƣớng chung: Tiếp tục thực hiện chủ trƣơng tăng cƣờng củng cố và duy trì hoạt động xây lắp, từng bƣớc chuyển hoá sang lĩnh vực đầu tƣ kinh doanh bất động sản, phù hợp với mục tiêu của ban lãnh đạo công ty. Xây dựng Công ty theo định hƣớng thành Công ty TNHH quy mô lớn, bằng cách tiếp tục củng cố và duy trì sự phát triển vững chắc trong hoạt động xây lắp, tạo tiền đề cho hoạt động đầu tƣ của Công ty, đầu tƣ chính là nguồn của xây lắp, sự kết hợp chặt chẽ giữa đầu tƣ và xây lắp tạo thành một mô hình cung cầu khép kín theo phƣơng châm truyền thống của ngành xây dựng Việt Nam, từ đó tạo nên sức mạnh trong cạnh tranh và phát triển.
Image of page 92

Subscribe to view the full document.

83 Nâng cao năng lực đầu tƣ, tập trung vào những dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Công ty, đặc biệt chú trọng đến các dự án của công ty xin đƣợc làm nhà đầu tƣ thứ phát. Nhƣ vậy, một mặt giúp công ty vừa nâng cao tỷ trọng đầu tƣ mặt khác lại nhanh chóng, tiếp cận, thích ứng quy trình đầu tƣ từ đó nâng cao nghiệp vụ, chất lƣợng của mình trong hoạt động đầu tƣ. - Định hƣớng về lĩnh vực xây lắp Đây vẫn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong giai đoạn 3 năm sắp tới (2015 - 2017 ). Công ty xác định rằng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động xây lắp sẽ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ cơ cấu doanh thu hàng năm của Công ty, cụ thể bằng những định hƣớng nhƣ sau: + Tăng cƣờng công tác tham gia đấu thầu các công trình XDCB trong và ngoài địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc và hƣớng tới các công trình dân dụng, giao thông tại các thành phố lớn. + Dựa trên ƣu thế về nguồn tài chính ổn định, Công ty sẽ tăng cƣờng huy động vốn trong giai đoạn tới để tập trung mạnh và đột phá vào việc đầu tƣ cải tiến trang thiết bị và công nghệ thi công xây dựng hiện có cho ngang bằng trình độ với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, rút ngắn tiến độ và nâng cao chất lƣợng thi công các công trình xây dựng. Công ty sẽ tổ chức những chuyến tham quan, hợp tác, nghiên cứu học tập kinh nghiệm và chuyển giao những công nghệ, thiết bị thi công xây dựng mới cũng nhƣ áp dụng những vật liệu xây dựng mới và biện pháp thi công tiên tiến. Công ty sẽ thƣờng xuyên tham gia các chƣơng trình xúc tiến ngành xây dựng nhằm mục tiêu cập nhật các công nghệ xây dựng tiên tiến.
Image of page 93
Image of page 94
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes