Ə gə r t ə nliyin sa ğ tə rə fi çoxh ədli

This preview shows page 22 - 24 out of 83 pages.

Ə g ə r t ə nliyin sa ğ t ə r ə fi çoxh ə dli olarsa, t ə nliyin kökünü tapmaq uçun ( ) Polyroots v funksiyas ı ndan istifad ə etm ə k m ə sl ə h ə tdir, burada v -çoxh ə dlinin ə msallar ı ndan ibar ə t sütun vektordur. Tutaq ki, p(x)=x 3 +2x 2 -1 çoxh ə dlisinin kökünü tapmaq laz ı md ı r. Bunun üçün ilk önc ə v vektorunu t ə yin edib, ( ) Polyroots v funksiyas ı n ı daxil edib “=” düym ə sini s ı xmaq laz ı md ı r. Coxh ə dlinin kökl ə ri “=” i ş ar ə sinin sa ğ ı nda vektor şə klind ə ə ks olanacaqd ı r. v 1 0 2 1  polyroots v ( ) 1.618 1 0.618 F ə sil 1 Mathcad 12 44 Qeyd ed ə k ki, poluroots(v) funksiyas ı çoxh ə dlinin kökünü Laqqer v ə ya qo ş ma matrisl ə r üsulu ə sas ı nda tap ı r. Konkret üsulu istifad ə çi kursoru funksiyan ı n ad ı n ı n üz ə rin ə qoyub, siçan ı n sa ğ düym ə sini s ı xmaqla aç ı lan kontekst menyunun müvafiq olaraq LaGuerre v ə Companion Matrix ə mrl ə rind ə n birini yerin ə yetirm ə kl ə seç ə bil ə r. Mathcad -da qeyri-x ə tti t ə nlikl ə r sisteminin h ə lli üçün ilk önc ə ba ş lan ğ ı c qiym ə tl ə ri daxil etm ə k, sonra given sözünü yaz ı b, t ə nlikl ə r sistemini daxili etm ə k laz ı md ı r. Bu zaman b ə rab ə rlik i ş ar ə si «Ctrl+=» q ı z ğ ı n düym ə sini s ı xmaqla daxil olunmal ı d ı r. Daha sonra Find (x1, x2,…) funksiyas ı n ı daxil edib klaviaturan ı n “=” düym ə sini s ı xmaq laz ı md ı r( şə k.1.10-2). Qeyd ed ə k ki, Find funksiyas ı sistem t ə nliyin h ə llinin qo ş ma qradiyent, Kvazi-Nyuton v ə Levenberq üsullar ı il ə tap ı lmas ı n ı t ə min edir v ə h ə llin tap ı lmas ı üçün istifad ə olunan üsul ad ə t ə n avtomatik olaraq paket t ə rfind ə n mü ə yy ə n olunur. Lakin, istifad ə çi sistem t ə nliyin h ə lli üçün üsulu özü d ə ə yy ə n ed ə bil ə r. Bunun üçün o, kursoru Find funksiyas ı n ı n üz ə rin ə qoyub kontekst menyunun üsula müvafiq Nonlinear Conjugate Gradient, Nonlinear Quasi-Newton v ə ya Nonlinear Levenberg-Marquardt ə mrl ə rind ə n birini seçm ə l ə idir. x 4  y 8  Given x 6 y 3 0 x 2 y 9 0 Find x y ( ) 2.742 1.482 şə k.1.10-2
Image of page 22
Riyazi proqram paketl ə ri 45 İ stifad ə çi h ə mçinin kontekst menyunun Nonlinear Advanced Options ə mri vasit ə sil ə üsul üçün bir s ı ra ə lav ə parametrl ə r ə yy ə n ed ə bil ə r. T ə nlikl ə r sistemini d ə qiq h ə ll etm ə k mümkün olmad ı qda, minimal x ə tan ı t ə min ed ə n ə n yax ş ı kökü tapmaq üçün Find funksiyas ı n ı n ə v ə zin ə Minerr funksiyas ı ndan istifad ə edilir. Given bloku n ə q ə d ə r t ə nlik, yaxud b ə rab ə rsizliy ə malikdirs ə , Minerr v ə ya Find funksiyas ı ona b ə rab ə r, yaxud ondan az arqument ə malik olmal ı d ı r. Sistemin h ə llini verilmi ş ba ş lan ğ ı c yax ı nla ş ma il ə tapmaq mümkün olmad ı qda q ı rm ı z ı ç ə rçiv ə d ə Did not find solution m ə lumat ı ekranda ə ks olunur. 1.11 MASS İ VL Ə R ÜZ Ə R İ ND Ə Ə M Ə L İ YYATLAR V Ə X Ə TT İ T Ə NL İ KL Ə R S İ STEM İ N İ N H Ə LL İ Bir s ı ra riyazi, fiziki m ə s ə l ə l ə rin h ə lli matrisl ə r v ə vektorlar üz ə rind ə ə yy ə n hesablama ə m ə liyyatlar ı apar ı lmas ı n ı t ə l ə b edir. Bu m ə qs ə dl ə Mathcad -da bir s ı ra vasit ə l ə r n ə z ə rd ə tutulmu ş dur.
Image of page 23
Image of page 24

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors