nguphap_ta_0353

I qu? kh ứ hoàn thành th ườ ng

Info iconThis preview shows pages 16–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
i quá kh hoàn thành th ườ ng ñượ c dùng v i 3 phó t ch th i gian là: after, before và when. Phó t when có th ñượ c dùng thay cho after và before trong c 4 m u trên mà không làm thay ñổ i ý ngh ĩ a c a câu. Chúng ta v n bi ế t hành ñộ ng nào x y ra tr ướ c do có s d ng quá kh hoàn thành. The police came when the robber had gone away.
Background image of page 16

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 17 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng (2) M t tr ng thái ñ ã t n t i m t th i gian trong quá kh nh ư ng ñ ã ch m d t tr ướ c hi n t i. Tr ườ ng h p này t ươ ng t tr ườ ng h p (3) ñố i v i hi n t i hoàn thành nh ư ng trong tr ườ ng h p này không có liên h gì v i hi n t i. John had lived in New York for ten years before he moved to VN. 3.2.4 Past Perfect Progressive (th i quá kh hoàn thành ti ế p di n): Ch ñố i v i các hành ñộ ng thu c nhóm (2) c a th i quá kh hoàn thành ta m i có th dùng th i quá kh hoàn thành ti ế p di n, v i ý ngh ĩ a c a câu không thay ñổ i. John had been living in New York for ten years before he moved to VN. L ư u ý: Th i này ngày nay ít dùng, ng ườ i ta thay th ế nó b ng Past Perfect và ch dùng khi nào c n ñ i n ñạ t tính chính xác c a hành ñộ ng. 3.3 Future tenses (các th i t ươ ng lai) 3.3.1 Simple Future (th i t ươ ng lai th ườ ng): Ngày nay ng pháp hi n ñạ i, ñặ c bi t là ng pháp M ĩ ch p nh n vi c dùng will cho t t c các ngôi, còn shall ch dùng v i các ngôi I, we trong m t s tr ườ ng h p nh ư sau: · ðư a ra ñề ngh m t cách l ch s : Shall I take you coat? · Dùng ñể m i ng ườ i khác m t cách l ch s : Shall we go out for lunch? · Dùng ñể ngã giá trong khi m c c , mua bán: Shall we say : $ 50 · Th ườ ng ñượ c dùng v i 1 v ă n b n mang tính pháp qui bu c các bên ph i thi hành ñ i u kho n trong v ă n b n: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule. Trong ti ế ng Anh bình dân , ng ườ i ta thay shall = must d ng câu này. Nó dùng ñể di n ñạ t m t hành ñộ ng s x y ra m t th i ñ i m nh t ñị nh trong t ươ ng lai nh ư ng không xác ñị nh c th . Th ườ ng dùng v i m t s phó t ch th i gian nh ư tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on.
Background image of page 17
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 18 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng 3.3.2 Near Future (t ươ ng lai g n): Di
Background image of page 18

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page16 / 129

i qu kh ứ hoàn thành th ườ ng

This preview shows document pages 16 - 19. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online