ตวสบายฟ สกส เล� 4 httpwwwpec9com บทท 17 ของไหล 11 175 ความหนด

ตวสบายฟ สกส เล? 4

This preview shows page 11 - 12 out of 22 pages.

ติวสบายฟิ สิกส์ เล่ม 4 บทที่ 17 ของไหล 11 17.5 ความหนืด หากเรานาช้อนไปคน น า กับนมข้นหวาน เราจะพบว่าการคนนมข้นหวานจะต้องใช้แรง คนมากกว่า ทั้งนี้เป็นเพราะว่านมข้นหวานมีความหนืดมากกว่ากว่าน า จึงท าให้นมข้นหวานมี แรงต้านการเคลื่อนที่ของช้อนมากกว่าน า แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหลอันเกิดจาก ความหนืดของของไหล เรียกว่า แรงหนืด (viscous force) ข้อน่าสนใจเกี่ยวกับความหนืดของของเหลว 1 ) ของเหลวที่มีความหนืดน้อยจะไหลได้เร็วกว่า ของเหลวที่มีความหนืดมาก 2 ) ของเหลวที่มีความหนืดมากจะมีแรงต้านการคนมากกว่าของเหลวที่มีความหนืดน้อย 3 ) หากนาวัตถุเล็ก ๆ หย่อนลงในของเหลว ในของเหลวที่มีความหนืดมากกว่าวัตถุจะ เคลื่อนที่ได้ช้ากว่าการเคลื่อนที่ในของเหลวที่มีความหนืดน้อย 4 ) ปกติแล้ว เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความหนืดของของเหลวจะลดลง การทดลองหยอดลูกเหล็กกลมลงในของเหลว หากเราทาการทดลองโดยนากระบอกตวง สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มาบรรจุของเหลว เช่นน ามันพืช ลงไป จากนั้นลองหย่อนลูกเหล็ก กลมลงไป จะพบว่า ช่วงแรก ลูกเหล็กจะจมลงไปโดยมีความเร่ง ( a ) เป็นบวก ทาให้ความเร็ว ( v ) ของการจมมี ค่าเพิ่มขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะลูกเหล็กจะถูกแรงกระทา 3 แรงดังรูป และในช่วงแรกนี้ แรงหนืด + แรงพยุง < mg ดังนั้น mg
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

  • Summer '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture