trong khoaûng naøy chu� yeáu do noäi ma saùt trong daây ñai do ñoù khi baùnh

Trong khoaûng naøy chu? yeáu do noäi ma saùt

This preview shows page 10 - 13 out of 22 pages.

trong khoaûng naøy chuû yeáu do noäi ma saùt trong daây ñai (do ñoù khi baùnh ñai caøng nhoû hieäu suaát caøng giaûm). Khi ϕ > ϕ o , hieäu suaát boä truyeàn giaûm nhanh do ñai tröôït nhieàu. 6.2.6. Vaän toác vaø tyû soá truyeàn: Vì coù tröôït neân V 2 < V 1 : V 2 = V 1 (1- ξ ) (6.18) Trong ñoù: 1000 . 60 n . D . V ; 1000 . 60 n . D . V 2 2 2 1 1 1 π = π = Tyû soá truyeàn: Tröôït ñaøn hoài Tröôït trôn töøng phaàn 0 1 2 3 4 5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 ξ ϕ o ϕ max ϕ 20 40 60 80 100 η (%) ξ (%) η Hình 6.5
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 131 ) 1 ( D D n n i 1 2 2 1 ξ = = (6.19) Trong caùc pheùp tính gaàn ñuùng, coù theå boû qua heä soá tröôït, neân: 1 2 2 1 D D n n i = = (6.20) 6.3. TÍNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI Thieát keá truyeàn ñoäng ñai laø xaùc ñònh kích thöôùc boä truyeàn theo caùc ñieàu kieän laøm vieäc cuûa noù. Thöôøng thieát keá boä truyeàn ñai theo khaû naêng keùo vaø vaø kieåm nghieäm theo ñoä beàn laâu. 6.3.1. Tính ñai theo khaû naêng keùo Phöông phaùp tính naøy döïa treân cô sôû ñoà thò ñöôøng cong tröôït khi ϕ ϕ o . Ñai chæ xaûy ra hieän töôïng tröôït ñaøn hoài, do ñoù taûi troïng coù ích cuûa boä truyeàn khoâng vöôït quaù taûi troïng coù ích cho pheùp [P o ]. [P o ] = 2. ϕ o .S o Goïi [ σ p ] o : öùng suaát coù ích cho pheùp, ta coù: [ σ p ] o = 5 3 u vôùi , u v L max max min ÷ = = (6.21) Qua (6.21) ta thaáy σ o seõ quyeát ñònh khaû naêng taûi cuûa boä truyeàn, neáu σ o taêng thì [ σ p ] o taêng. Tuy nhieân neáu σ o quaù lôùn thì ñai choùng bò daõn vaø mau hoûng. Ngoaøi ra, baèng thí nghieäm ta thaáy raèng ϕ o phuï thuoäc δ /D neân [ σ p ] o cuõng phuï thuoäc δ /D vaø ñöôïc xaùc ñònh baèn g coâng thöùc: D a 2 ] [ o o o p δ ω = ϕ σ = σ (6.22) Trò soá a, ω xaùc ñònh qua thí nghieäm, vì ñieàu kieän thí nghieäm khaùc vôùi ñieàu kieän thöïc teá neân öùng suaát coù ích cho pheùp thöïc teá seõ xaùc ñònh theo coâng thöùc : C . ] [ ] [ o p p σ = σ (6.23) Giaù trò cuûa [ σ p ] o cuûa ñai deït, α 1 = 180 o , v = 10m/s, taûi troïng eâm – Baûng 6.1 Baûng 6.1 Loaïi ñai [ σ p ] o [N/mm 2 ] δ /D 1 Ñai vaûi cao su 2,45 – 9,81. δ /D 1 1/40 Ñai vaûi 2,06 – 14,7. δ /D 1 1/30 Giaù trò cuûa [ σ p ] o ñoái vôùi ñai thang, α 1 = 180 o , v = 10m/s, taûi troïng eâm.
Image of page 11
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 6. TRUYEÀN ÑOÄNG ÑAI 132 Baûng 6.2 [ σ p ] o N/mm 2 [ σ p ] o N/mm 2 Ñöôøng kính baùnh nhoû D 1 (mm) Loaïi ñai Vôùi σ o = 1,18 N/mm 2 Vôùi σ o = 1,47 N/mm 2 Ñöôøng kính baùnh nhoû D 1 (mm) Loaïi ñai Vôùi σ o = 1,18 N/mm 2 Vôùi σ o = 1,47 N/mm 2 71 1,42 1,59 320 1,48 1,64 80 1,54 1,71 360 1,69 1,89 90 0 1,62 1,82 400 1,87 2,12 100 1,48 1,64 450 Γ 1,88 2,20 112 1,58 1,76 500 1,48 1,64 125 A 1,67 1,87 560 1,69 1,89 140 1,48 1,64 630 1,88 2,20 160 1,64 1,84 800 1,48 1,64 180 1,71 2,01 900 1,70 1,91 200 1,48 1,64 1000 E 1,88 2,2 224 1,66 1,85 250 1,80 2,03 280 B 1,87 2,20 Ñoái vôùi ñai deït: C = C t .C α .C v .C b Ñoái vôùi ñai thang: C = C t .C α .C v Trong ñoù: C t
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

Image of page 13
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes