Mới nổi mối quan hệ giữa nợ công và

Info icon This preview shows pages 23–25. Sign up to view the full content.

mới nổi, mối quan hệ giữa nợ công và sự tăng trưởng kinh tế biểu hiện rõ nhất khi nợ vượt mức 90-100% GDP; lúc này, nợ càng tăng, tăng trưởng kinh tế giảm đáng kể. octastar4 Theo một số nghiên cứu của Krugman (1988) và Sachs (1989) 6 đã xem xét tác động của nợ công lên tăng trưởng kinh tế ở những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển thông qua sự tác động của nợ nước ngoài, một yếu tố được xem là có vai trò quan trọng trong cấu trúc nợ công. Phần lớn vấn đề mà các nghiên cứu này đặt ra đều là giả thuyết “số dư nợ quá mức” – đề cập đến tình trạng khi nghĩa vụ nợ là gánh nặng của một quốc gia. Gánh nặng này đã làm cho một phần lớn sản lượng tạo ra phải tích lũy cho các chủ nợ nước ngoài từ đó dẫn đến sự không khuyến khích trong đầu tư. Cũng theo đánh giá của Ayadi (1999) và Ayadi et. al. (2003) 7 , gánh nặng nợ nước ngoài đã giới hạn sự tham gia của những quốc gia đang phát triển với nền kinh tế toàn cầu và kèm theo đó là những nghĩa vụ nợ đã gây trở ngại đến tăng trưởng và phát triển kinh tế. Vì khi vay nợ của một quốc gia tăng lên quá cao, những e ngại về vấn đề mất khả năng chi trả được đặt nặng, và các quốc gia khác tiến hành thẩm định môi trường đầu tư kỹ càng hơn và từ đó họ đưa ra những điều khoản khắt khe hơn gây ảnh hưởng đến hội nhập kinh tế của nền kinh tế chính quốc. Ngoài ra, gánh nặng nợ quốc gia còn gây trở ngại trong chi tiêu công cho đầu tư phát triển, hạn chế việc tích lũy nguồn vốn tạo nên sự trống rỗng trong dự trữ và có khuynh hướng cản trở áp dụng những chính sách tiền tệ linh hoạt để củng cố những doanh nghiệp vừa và nhỏ do nguồn thu được phải đáp ứng phần lớn nghĩa vụ nợ cả gốc và lãi. Điều này đã ảnh hưởng một cách gián tiếp đến việc làm, học vấn và năng lực tài chính của người dân trong một quốc gia. 6 Manmohan S. Kumar và Jaejoon Woo (2010), Public Debt and Growth , IMF Working Paper Fiscal Affairs Department. 7 Folorunso S. Ayadi, Felix O. Ayadi (2008), The impact of external debt on economic growth: a comparative study of Nigeria and South Africa , Texas Southern University.
Image of page 23

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 14 CHƯƠNG 1 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Vì vậy, cần phải xem xét sự tác động của nợ công lên tăng trưởng kinh tế thông qua dữ liệu nợ nước ngoài cùng với những rủi ro và hệ lụy mà nó mang lại: sự không khuyến khích đầu tư, giới hạn sự tham gia của các quốc gia đang phát
Image of page 24
Image of page 25
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern