u t th ng m i ướ � ắớ ệ ớ � � ốư� ạKhông ch g n li n v i nh ng y u tvăn hoá

U t th ng m i ướ ? ắớ ệ ớ ? ? ốư?

This preview shows page 6 - 7 out of 14 pages.

u t th ng m i. ướ ế ế ế ươ Không ch g n li n v i nh ng y u t văn hoá mang “tính v t ch t” ph c v tr c ti p đ i s ng th ng ế ế ườ nh t c a con ng i nh v a trình bày trên, ườ ư tính ch t nông nghi p – nông thôn c a văn hoá ph ng ươ Đông còn đ c bi u hi n các tín ng ng và sinh ho t văn hoá dân gian r t đ c đáo c a khu v c ượ ưỡ . Có th nói bao trùm lên đ i s ng c dân nông nghi p ph ng Đông là ni m tin tín ng ng và các sinh ư ươ ưỡ ho t văn hoá dân gian nh bi u di n âm nh c, múa hát, l h i... Tín ng ng là c i ngu n c a l h i. ư ưỡ Trong l h i th ng di n ra các trò ch i và các ho t đ ng ca múa dân gian. L h i v a là d p ti n hành ườ ơ ế các nghi l có tính ma thu t đ c u xin th n linh giúp đ , xua đu i tà ma, v a là d p đ ng i dân vui ườ ch i gi i trí. Tín ng ng và các hình th c sinh ho t văn hoá dân gian luôn g n v i cu c s ng c a c dân ơ ưỡ ư nông nghi p, ph n ánh sâu s c nh p đi u lao đ ng và đ i s ng tinh th n phong phú c a ng i dân. Tín ườ ng ng b n đ a và các l h i đã tr thành m t nhân t văn hoá đ c s c g n bó v i các giá tr văn hoá ưỡ nông nghi p – nông thôn c truy n ph ng Đông. ươ Trong s các lo i tín ng ng t n t i ph ng Đông, ph bi n nh t là ưỡ ạ ở ươ ế tín ng ng sùng bái t nhiên ưỡ . Đi u này hoàn toàn có c s b i s n xu t nông nghi p, nh t là nông nghi p th i kì s khai khi khoa ơ ơ h c kĩ thu t ch a phát tri n, g n nh t t c đ u ph thu c vào thiên nhiên, vào ý Tr i. Vì v y, kh p ư ư ấ n i, t Đông B c Phi – Tây Á đ n đ t n c m t tr i m c, các qu n đ o Đông Á, t B c Á r i l u v c ơ ế ướ ư sông Hoàng Hà r ng l n cho đ n các đ o c c nam Indonesia, v.v. đâu đâu ng i ta cũng th cúng các v ế ườ Th n liên quan đ n s n xu t nông nghi p nh Th n M t tr i, Th n Đ t, Th n N c, Th n Lúa, Th n ế ư ướ Gió, Th n Sông... G n li n v i tín ng ng sùng bái t nhiên là hàng lo t các l h i nông nghi p nh l h i té n c, l h i ưỡ ư ễ ướ c u m a, c u n ng, h i đua thuy n, l t ch đi n, l h i m ng đ c mùa... ư ễ ị ượ Ngoài tín ng ng sùng bái t nhiên, m t lo i tín ng ng n a cũng khá ph bi n là ưỡ ưỡ ế tín ng ng ph n ưỡ th c . V i ý nghĩa “ph n” – “nhi u”, “th c” – “n y n ”, tín ng ng này mang tri t lí s ng đi n hình cho c ưỡ ế ư dân nông nghi p luôn h ng t i s sinh sôi, là c mong duy trì và phát tri n s s ng. Trong cu c s ng ướ ướ l y ngh nông làm vi b n, ng i dân không có mong mu n gì h n là mùa màng t i t t, gia súc đ y ườ ơ ươ đàn, gia đình, con cái đông đúc đ hu . Đ phát tri n, theo qui lu t t nhiên c n có s k t h p gi a hai ế y u t khác lo i là m và cha, tr i và đ t. B t đ u t th c t cu c s ng, con ng i nông nghi p ph ng ế ế ườ ươ Đông đã nâng t duy ph n th c tr thành m t tín ng ng quan tr ng, g n nó v i hàng lo t nghi th c và ư ưỡ l h i đa d ng, s ng đ ng. Nh ng tín ng ng và l h i này v a mang tính ch t nguyên s , chân th c và ưỡ
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors