{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nguphap_ta_0353

The little boy brought some flowers for his

Info iconThis preview shows pages 112–114. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
The little boy brought some flowers for his grandmother . He lent his car to his brother Subject + verb + indirect object + direct object I gave Jim the book . The little boy brought his grandmother some flowers . He lent his brother his car . Không ph i ñộ ng t nào c ũ ng cho phép ñổ i v trí tân ng tr c ti ế p và gián ti ế p. B ng sau là m t s ñộ ng t cho phép ñổ i: bring build buy cut draw feed find get give hand leave lend make offer own paint pass pay promise read sell send show teach tell write
Background image of page 112

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 113 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng M t s trong các t trên có th dùng ñượ c c v i for to , m t s khác ch dùng v i m t trong 2 gi i t . Chú ý r ng trong công th c th hai nêu trên, khi tân ng gián ti ế p ñứ ng tr ướ c tân ng tr c ti ế p thì không dùng gi i t gi a chúng: ð úng : The director's secretary sent them the menuscript last night. Sai : The director's secretary sent to them the menuscript last night. N ế u c tân ng tr c ti ế p và gián ti ế p ñề u là ñạ i t thì ch ñượ c dùng công th c th nh t, không dùng công th c 2: ð úng : They gave it to us. Sai : They gave us it . Chú ý : Hai ñộ ng t introduce (gi i thi u ai v i ai) và mention ( ñề c p ñế n cái gì tr ướ c m t ai) luôn dùng cùng v i gi i t to nên chúng không cho phép chuy n ñổ i v trí hai tân ng tr c ti ế p và gián ti ế p. I introduce John to Dr. Tim. I introduce Dr. Tim to John. He mentions the party to me . 45. Câu tr c ti ế p và câu gián ti ế p Trong câu tr c ti ế p thông tin ñ i t ng ườ i th nh t ñế n th ng ng ườ i th hai (ng ườ i th nh t nói tr c ti ế p v i ng ườ i th hai). He said "I bought a new motorbike for myself yesterday". Trong câu gián ti ế p thông tin ñ i t ng ườ i th nh t qua ng ườ i th hai ñế n v i ng ườ i th ba. Khi ñ ó câu có bi ế n ñổ i v m t ng pháp. He said he had bought a new motorbike for himself the day before. ðể bi ế n ñổ i m t câu tr c ti ế p sang câu gián ti ế p c n: 1. ðổ i ch ng và các ñạ i t nhân x ư ng khác trong câu tr c ti ế p theo ch ng c a thành ph n th nh t. 2. Lùi ñộ ng t v ế th 2 xu ng m t c p so v i lúc ban ñầ u.
Background image of page 113
Image of page 114
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page112 / 129

The little boy brought some flowers for his grandmother He...

This preview shows document pages 112 - 114. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online