Shërbime t� tjera publike t� cilat jan� veçanërisht t� rëndësishme për bizneset

Shërbime t? tjera publike t? cilat jan?

This preview shows page 1 - 3 out of 22 pages.

Shërbime të tjera publike të cilat janë veçanërisht të rëndësishme për bizneset janë sistemi gjyqësor dhe siguria publike. Pa këto, bizneset nuk mund të funksionojnë. 1
Image of page 1
Një diskutim i rëndësishëm për tatimin mbi fitimin i quajtur dhe tatimi i korporatave, është nëse ai është i mjaftueshëm dhe duhet të mblidhen tatimet vetëm mbi të ardhurat neto, ose të përdoret edhe tatimi mbi vlerën e shtuar. Firmat të cilat tatohen vetëm në të ardhurat neto nuk janë të detyruar të paguajnë tatime në vitet kur ata nuk janë fitimprurëse, ndërsa bazat e tjera tatimore krijojnë detyrimin tatimor edhe kur firmat dalin me humbje. Parimi i përfitimit favorizon tatimin mbi vlerën e shtuar, pasi firmat përfitojnë nga shërbimet publike, pavarësisht nivelit të fitimit të tyre. Megjithatë, disa firma argumentojnë se tatime të tilla përkeqësojnë humbjet në vitet e këqija dhe sjellin pabarazi. Ekziston vështirësi në administrim dhe pajtueshmëri Pajtueshmëria me tatimet e korporatave është komplekse për firmat që operojnë në më shumë se një shtet. Së pari, përcaktimet e cdo shteti në lidhje me të ardhurat e përfshira në fitimin e kompanive ndryshojnë. Përcaktimi i të ardhurave të korporatës për firmat që veprojnë në më shumë se një shtet është komplekse. Për firmat që bëjnë biznes në vetëm një shtet, të përcaktojnë se sa janë të ardhurat që shteti mund të tatojë është e qartë. Në mënyrë të ngjashme me llogaritjet e tatimit mbi të ardhurat personale, të ardhurat e tatueshme të një korporate është shuma që mbetet pas përshtatjes së të ardhurave bruto me zbritjet dhe kreditimet tatimore. Më pas të ardhurat e tatueshme shumëzohen me normën e tatimit mbi fitimin e përcaktuar me ligj, dhe rezultati është detyrimi tatimor i firmës. Në rastin e korporatave shumëkombëshe tatimet mbi fitimet e korporatave janë më të komplikuara. Kjo është për shkak se e ardhura bruto e korporatës është agregat i biznesit që bëhet në shtete të ndryshme. Së dyti, firmat që kanë asete të paprekshme të tilla si të drejtat e autorit apo patentat përballen me rregulla të ndryshme, për shembull për amortizimin, etj. Së treti, shtetet kanë rregulla të ndryshme në lidhje me degët e korporatave nëse duhet të paraqesin pasqyra financiare të vecanta apo duhet të jenë të kombinuara me kompaninë mëmë. Së fundi, ndryshojnë rregullat shtetërore në lidhje me afatet e deklarimeve, me afatet e pagesave, apo se cilat të ardhura raportohen. Ky kompleksitet çon në kosto të lartë të pajtueshmërisë për bizneset dhe sjell si rezultat ndarje jo të barabartë të burimeve të të ardhurave të departamenteve në drejtorinë e tatimeve. Një disavantazh i përgjithshëm në lidhje me tatimin mbi fitimin është efekti i ndryshëm në biznese që kanë struktura kapitali të ndryshme. Firmat mund të zbresin pagesat e interesit nga të ardhurat neto, por nuk mund të zbresin koston e financimit me aksione duke ndikuar në barazi, kështu që ligji tatimor jep nxitje për kompanitë që të përdorin financimin e borxhit, duke mos qenë neutral.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes