Jobbtilftredshet.docx

1 variasjon 2 lære 3 medbestemmelse 4 anseelse 5

 • No School
 • AA 1
 • 5
 • 100% (1) 1 out of 1 people found this document helpful

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

1) Variasjon 2) Lære 3) Medbestemmelse 4) Anseelse 5) Sammenheng mellom arbeidet og omverden 6) Forenelig med ønskverdig fremtid Et metodisk problem med modellen er at det er vanskelig å etterprøve utredningsarbeider fordi jobbkravene ikke er tydelig operasjonalisert. Likevel er disse nyttig, da bedrifter som ivaretar disse vil oppnå mer tilfredse og motiverte medarbeidere enn bedrifter som ikke gjør dette. Kravene ble nedfelt i AML psykososiale paragraf §12 (overlapper i stor grad med det som i dag er §4.3). Når det gjelder kunnskapsbedrifter kan man spørre seg om det ikke er flere krav som er gjeldende. Som f.eks. behovet for at jobben ikke overskrider grensegangen mellom jobb-privatliv. Jobbkarakteristikamodellen (Hackman & Oldham) Opererer med 5 sentrale kjennetegn ved jobben som fører til 3 kritiske psykologiske tilstander, som igjen gir seg utslag i arbeidsmotivasjon, jobbutførelse, jobbtilfredshet og nærvær. Behovet for vekst – personlighetsdimensjon som belyser at personer har forskjellige behov for læring, utvikling og vekst, og at vi varierer i forhold til hvor viktige disse karakteristikaene er for oss. Ferdighetsvariasjon Opplevelse av arbeidet som meningsfullt Arbeidsmotivasjon Jobbutførelse Jobbtilfredshet Nærvær Oppgaveidentitet Oppgaveviktighet Autonomi Opplevelse av ansvar for utfall/resultater TIlbakemelding Kjennskap til resultatene av arbeidet
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Hackman og Oldham mente også at man kunne komme frem til jobbens motivasjonspotensiale ved en ligning: MP= ∑ (FV + OI + OV) /3 x Au x Ti De to siste er multiplikasjonsledd, det vil si at dersom enten autonomi i arbeidet eller tilbakemelding ikke eksisterer eller forhindres (at de går i null), vil det resultere i en jobb med null motivasjonspotensiale. SIP (Salanick & Pfeffer) En persons jobbtilfredshet kan være kollektivt ”skapt”. Forskning viser at ens tilfredshet blir sterkt påvirket når man er medlem av sammensveisede grupper der alle er tilfredse ( o´Reilly & Caldwell, 1981). Trivselen til mennesker som vi identifiserer oss med, og som vi benytter som referansegruppe, vil med andre ord påvirke vår trivsel. Jobbtilfredshet kan altså være en sosial konstruksjon ( Cranny et al., 1992). Informasjonsbearbeidingsteorien til Salancik og Pfeffer (1978) postulerer at vi er tilbøyelige til å framvise de reaksjoner som er forventet, og at vi deretter prøver å rasjonalisere eller rettferdiggjøre våre responser, for eksempel i form av opplevelsen av tilfredshet. Sosial onfo.masjonsbearbeisngsteori har imidlertid mistet noe av sin aktualitet i de senere år ved at motstridende funn har blitt publisert, ifølge Judge og medarbeidere ( 2001). Et argument mot
Image of page 4
Image of page 5
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern