Понякога два или повече

 • No School
 • AA 1
 • 24

This preview shows page 13 - 16 out of 24 pages.

Понякога два или повече двоични сигнала са групирани с цел извършването на проста функция. Например светлината в стаята може да бъде контролирана с три различни ключа, включващи и изключващи различни лампи. Това обстоятелство може да бъде представено с диаграмата, показана на Фигура 10. Switch A Switch B Switch C Фигура 10 Представяне на множества двоични сигнали. 5.5 Типове цифрови сигнали 5.5.1 Фронтове При простия двоичен сигнал са възможни два прехода (Фигура 11). Първият от тях е от логическа 0 в логическа 1 и се нарича по нарастващ фронт. Вторият е преминаване от логическа 1 в логическа 0 и се нарича по падащ фронт.
Image of page 13
Logic 1 Logic 0 Logic 1 Logic 0 a.) Rising Edge b.) Falling Edge Фигура 11 Дефиниции на цифрови фронтове 5.5.2 Импулси Двоичен импулс се появява, когато сигналът се променя от една стойност към друга за кратък период от време, след което се връща в първоначалната си стойност. Има два типа импулси. Първият се нарича положителен импулс (positive-going pulse) и при него за кратко се преминава от логическа 0 в логическа 1 и се връщаме в логическата 0. Вторият е отрицателен импулс (negative-going pulse), при който от логическа 1 се преминава в логическа 0, след което се връщаме в логическа 1. Тези импулси са показани на Фигура 12. Logic 1 Logic 0 Logic 1 Logic 0 a.) Positive-going b.) Negative-going Фигура 12 Форма на импулсите. 6. Бройни системи В предишния раздел разгледахме как компютърът помни числата, използвайки транзистори, миниатюрни елементи действащи като превключватели само в две позиции 0 и 1. За да представим по-големи числа, транзисторите се групират и се използват комбинации от техните нули и единици. В този раздел ще разгледаме някои от методите на представянето на числата с групи от транзистори или битове . 6.1 Двоично представяне на числата без знак Най-простата форма на представяне на числата с битове е представянето на двоични числа без знак. Когато броим цели десетични числа започваме с нула и увеличаваме с едно докато стигнем най-голямата цифра, т.е. 9. В този момент нямаме повече цифри и трябва да увеличим с единица цифрата в по-старшия разряд (на десетиците), и да
Image of page 14
започнем отново да броим като променяме цифрите от 0 до 9 в позицията на единиците. Десетици Единици 0 1 2 3 : 8 9 1 0 1 1 Фигура 13 Десетично броене Понеже компютрите нямат неограничен брой транзистори, броят на разрядите, които можем да използваме за представяне на числото е ограничен. Това е същото както при десетичните числа да кажем, че ще използваме само стотици, десетици и единици за броене. От това следват два резултата. Първо, стойностите на числото, което можем да представим са ограничени. Например, използвайки само стотици, десетици и единици, можем да представим само десетични числа в диапазона от 0 до 999. Второ, трябва да покажем на останалите, колко позиции (разряда) използваме, за да представим числото. Това обикновено се извършва, като добавяме водещи нули, за да попълним неизползваните места. Използвайки горния пример, числото 18 ще бъде записано като 018, ако сме ограничени до три десетични цифри. Броенето в битове или с други думи двоично е подобно. Единствената разлика е, че при
Image of page 15
Image of page 16

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors