Зовнішні ступінь інтеграції

This preview shows page 9 - 11 out of 72 pages.

доходи населення тощо. Зовнішні: ступінь інтеграції у світову фінансову систему. Механізм реалізації фінансової політики держави передбачає: Розробку концепції розвитку фінансової системи країни; Складання цільових програм розвитку загальнодержавних та місцевих фінансів; Реалізацію конкретних заходів на практиці. Ознаки класифікації ФП: 1. Залежно від завдань, на розв’язання яких спрямована фінансова політика: політика стабілізації; політика економічного зростання; політика стримування ділової активності. 2. За характером реалізації: дискреційна (передбачає здійснення державою певних заходів, спрямованих на реалізацію фінансової стратегії і тактики);
недискреційна (полягає у використанні певних фінансових інструментів — «умонтованих стабілізаторів» , які автоматично регулюють ситуацію в економіці) . 3. Залежно від ступеня законодавчого чи адміністративного регламентування фінансових відносин: жорстка регламентація; помірна регламентація; політика мінімальних обмежень. 4. Залежно від тривалості періоду, на який вона розрахована, і характеру завдань, що вирішуються: фінансова стратегія (це політика, що розрахована на довготермінову перспективу і вирішення глобальних завдань соціально-економічного розвитку); фінансова тактика (поточна політика, спрямована на вирішення конкретних завдань відповідного періоду, що випливають із розробленої фінансової стратегії. Її головне завдання — досягнення стратегічних цілей розвитку). Залежно від напрямів впливу політики на економіку країни: 1. Фіскальна політика (характеризує дії держави щодо централізації частини виробленого ВВП та її суспільного використання): Бюджетна політика – діяльність щодо формування бюджету держави, його збалансування, розподіл бюджетних коштів тощо . Податкова політика - установлення видів та співвідношення податків, визначення платників та підходів до них (уніфікований чи диференційований), установлення ставок оподаткування, надання податкових пільг тощо. У її складі виділяють митну політику. 2. Грошово-кредитна політика (комплекс дій та заходів у сфері грошового ринку. Її механізм засновується на пропозиції грошей та їх вартості як фінансових ресурсів). У її складі виділяють валютну політику. Інструментами Г-К П є норма резервування, облікова ставка, операції на відкритому ринку. 2. Політика у сфері страхування. 3. Політика у сфері фондового ринку. 4. Міжнародна політика. Цілі фіскальної політики: 1. Подолання спаду виробництва та стабілізація економіки. 2. Стимулювання економічного розвитку. 3. Досягнення різкого структурного зрушення економічних пропорцій а користь тих виробників, які працюють безпосередньо на задоволення потреб населення. 4. Стримування інфляційних процесів. 5. Забезпечення достатніх надходжень до бюджету для фінансування видатків держави. 6. Створення сприятливого інвестиційного клімату та передумов для ділової активності. Функції фіскальної політики: 1. Фіскальна. 2. Економічного зростання. 3. Вирівнювання доходів. Інструментами фіскальної політики є податки та державі видатки. Форми фіскальної політики: 1.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture