Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ă rin ţ ii care fac atribuiri interne în ceea ce

Info icon This preview shows pages 203–205. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ă rin ţ ii care fac atribuiri interne în ceea ce prive ş te cauza bolii s ă discute cu al ţ i p ă rin ţ i sau speciali ş ti despre tulburarea copilului sau s ă caute informa ţ ii suplimentare, a ş adar
Image of page 203

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diana-Sînziana Duca 204 convingerile legate de ereditate prezic participarea la diverse programe de formare) (Al Anbar ș i colab. 2010). De asemenea, unele credin ţ e ale p ă rin ţ ilor, legate de eficien ţ a lor în calitate de p ă rin ţ i, se comport ă ca variabile mediatoare ale rela ţ iei dintre diferite variabile psihologice, precum depresia, stresul, ş i competen ţ a parental ă (Teti, O’Connell ș i Reiner 1996). Identificarea percep ţ iei ş i convingerilor p ă rin ţ ilor despre boala copilului poate fi un pas important în formularea unei interven ţ i care s ă vizeze familia pentru a reduce stresul ş i a spori starea de bine (Al Anbar ș i colab. 2010). A ș adar, cum percep ţ iile p ă rin ţ ilor despre boala copilului joac ă un rol important în decizia pentru tratamentul ales (Al Anbar ș i colab. 2010) ș i se asociaz ă cu starea psihologic ă de bine (Teti, O’Connell ș i Reiner 1996), precum ș i cu simptomele depresive ș i distres psihologic (Gatzoyia, Kotsis, Koullourou, Goulia, Carvalho, Soulis ș i Hyphantis 2013), nu trebuie uitat c ă aceste percep ţ ii pot avea o leg ă tur ă ş i cu rela ţ ia de cuplu descris ă prin adaptare ş i satisfac ţ ie marital ă (Lickenbrock, Ekas ș i Whitman 2011). 3.3. Experien ț a marital ă în cuplurile care îngrijesc un copil cu autism Cercet ă rile indic ă faptul c ă îngrijirea unui copil cu TSA are un impact negativ asupra satisfac ț iei îngrijitorilor ș i rela ț iilor de familie precum mariajul. Satisfac ț ia rela ț iei, la fel ca satisfac ț ia rolului individual de p ă rinte este afectat ă de stres. A ș adar, este plauzibil a sugera faptul c ă unele cupluri cu o percep ț ie limitat ă asupra competen ț ei lor ca p ă rin ț i ș i cu niveluri înalte în ceea ce prive ș te stresul provenit din situa ț ii de îngrijire a copiilor cu dizabilit ăț i cronice, prezint ă o slab ă satisfac ț ie a rela ț iei, fa ță de cuplurile în care cre ș terea copiilor nu impune resurse adi ț ionale de timp ș i suport. În acest sens, cercet ă rile au indicat c ă p ă rin ț ii copiilor cu TSA prezint ă mai multe caracteristici ale insatisfac ț iei maritale sau rela ț ionale, comparativ cu p ă rin ț ii copiilor cu alte dizabilit ăț i (Mancil, Badesem ș i Boyd 2009). Brobst, Clopton ș i Hendrick (2009) au examinat calitatea rela ț iei ș i stresul parental pentru 45 de îngrijitori (25 de cupluri care au copii cu TSA si 20 de cupluri care au copii f ă r ă tulbur ă ri de dezvoltare). Nivelul de nevoi ale copilului au fost conceptualizate prin intensitatea ș i num ă rul de comportamente problematice pe care copilul le manifest ă . P ă rin ț ii aveau vârsta cuprins ă între 23 ș i 55 de ani, iar copii între 2 ș i 12 ani. Cercet ă torii au comparat cele dou ă grupuri de p ă rin ț i în ceea ce prive ș te
Image of page 204
Image of page 205
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern