In 1980 the number of inmates in the US sharply went up to less than 140

In 1980 the number of inmates in the us sharply went

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

In 1980, the number of inmates in the US sharply went up to less than 140 thousands and became the highest figure in the chart. LIKEWISE, there was a significant increase to about 82 thousands prisoners in the UK. In contrast, the quantity of detainees in Australia gradually went down to just over 50 thousands. Meanwhile, the figures for prisoners in New Zealand and Canada also declined to 90 thousands and more than 90 thousands respectively. (192 words) Grade Task Achievement 6.5 - Bài viết đủ 150 từ - Introduction: Đã paraphrase được câu hỏi của đề bài nhưng chưa được tốt cho lắm - Overview: đã nêu được 2 đặc điểm nổi bật của biểu đồ nhưng còn khá vụng, các đặc điểm được nêu chính xác - Body: + Đã nêu được đặc điểm quan trọng của biểu đồ + Đã nêu số liệu cụ thể của các đặc điểm, các số được nêu chính xác + Các số liệu đã được so sánh đầy đủ, hợp lý. Cohesion and Coherence 7.0 + Thông tin trong bài có được nhóm một cách khá logic, mạch lạc. + có sử dụng các từ nối trong bài Vocabulary 6.5 - Từ khóa trong bài được paraphrase khá đa dạng phong phú. +Đã paraphrase được các từ khóa theo chủ đề của bài
Image of page 2
+ Các từ vựng được paraphrase được sử dụng chính xác, đúng ngữ cảnh Grammar 7.0 - sai khá ít lỗi ngữ pháp - Cấu trúc so sánh được sử dụng khá đa dạng, phong phú. Overall 7.0
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture