Taramdan 5 makusog nga nauyon 4 nauyon 3 tuman nga

Info icon This preview shows pages 3–6. Sign up to view the full content.

TARAMDAN: 5 – Makusog nga nauyon 4 – Nauyon 3 – Tuman nga nauyon 2 – Tala nga nauyon 1 – Diri nauyon
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

BATASAN UG KARKULO HIT KLIYENTE 5 4 3 2 1 1 Masayon nga pagtagamtam 2 Ha oras nga pagpapalugar 3 Makalilipay 4 Iksakto nga interes 5 Masayon nga pagbayad hit insurance 6 Mga insentibo in iginhahatag PART IV. PANAN-AW HIT KLIYENTE HIT KAUPAYAN NGA NAIHAHATAG HIT MGA PRODUKTO PANGWARTA UG SERBISYO HIT MGA GUDTI NGA PAUTANGAN HA IRA MGA KINABUHI I-tsek it kahon sumala han imo sagbang. Gamita it taramdan nga giya. LEGEND: 5 – Gisubrahi hit panginahanglan 4 – Subra hit panginahanglan 3 – Tuman la nga naisakto hit panginahanglan 2 – Kulang hin gutiay hit panginahanglan 1 – Diri sakto it panginahanglan A. PRODUKTO PANGWARTA 5 4 3 2 1 Utang Pan-negosyo 1. Ha pagtindog 2. Ha pagpahaluag 3. Puhunan Utang ha Tigdaan nga Paggamit 1. Kalamidad 2. Katambalan/Panlawas 3. Minatay Utang ha mga Butang nga Mayda Kalabutan 1. Pabalay 2. Tuna 3. Sasakyan 4. Butang ha balay
Image of page 4
5. Gadget Utang nga Magagamit Ha Pag- uma o Ha Pagdagat 1. Baktinan 2. Manukan 3. Pagtanuman (Prutasan ug Utanan) 4. Pagdagat 5. Gamit ha Pag-umahan Utang tikang ha Mismo nga Iginbinayad/Sweldo Balyo Han Inuutang 1. Bayad hit Utang 2. Adlaw-adlaw nga pangunsumo hit mga syahan nga panginginahanglan B. SERBISYO PANGWARTA Bulig ha Edukasyon 1. Elementarya 2. Hayskul 3. Kolehiyo Kasiguraduhan 1. Kinabuhi 2. Panlawas 3. Waray Kaasdangan 4. Pagtanom 5. Negosyo Pagtirok 1.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern