Nominal interest rate ˈ n ɒ m ɪnl ˈɪ ntr ɪ st re ɪ t Lãi suất danh nghĩa T� lệ

Nominal interest rate ˈ n ɒ m ɪnl ˈɪ ntr ɪ st

This preview shows page 104 - 111 out of 136 pages.

Nominal interest rate / ˈ n ɒ m ɪnl ˈɪ ntr ɪ st re ɪ t/ Lãi suất danh nghĩa Tỷ lệ lãi trên giá trị danh nghĩa của một khoản tiền vay hoặc đầu tư chưa được điều chỉnh ảnh hưởng của lạm phát hoặc ảnh hưởng của việc tính lãi kép. Pension / ˈ p ɛ n ʃə n/ Phụ cấp/Lương hưu Một quỹ mà một khoản tiền được thêm vào trong những năm làm việc của nhân viên và từ đó rút ra để hỗ trợ cho người nghỉ hưu dưới hình thức thanh toán định kỳ . Post-employment benefit /p əʊ st- ɪmˈplɔɪ m ənt ˈbɛ n ɪ f ɪ t/ Lợi ích cho nhân viên sau nghỉ việc Các lợi ích trả cho nhân viên sau khi hoàn thành quá trình làm việc cho doanh nghiệp . Short-term borrowing / ʃɔːt -t ɜːm ˈbɒ r əʊɪŋ / Vay ngắn hạn Hình thức cho vay những khoản vay có thời gian ngắn (dưới 1 năm) .
Image of page 104

Subscribe to view the full document.

82 Warrant / ˈ w ɒ r ə nt/ Chứng quyền Là các công cụ tài chính mà nó cho phép chủ sở hữu có quyền mua cổ phiếu phổ thông theo một mức giá nhất định và trong một khoảng thời gian định trước . Zero-coupon bond / ˈ z ɪə r əʊ - ˈkuːpɒ n b ɒ nd/ Trái phiếu không được nhận trái tức Loại trái phiếu mà người nắm giữ nó không được trả lãi (coupon) định kì, thay vào đó trái phiếu lãi suất 0% được bán ở mức giá chiết khấu.
Image of page 105
77
Image of page 106

Subscribe to view the full document.

77
Image of page 107
83
Image of page 108

Subscribe to view the full document.

84 Accounting estimates / əˈ ka ʊ nt ɪŋ ˈɛ st ɪ m ɪ ts/ Ước tính kế toán Một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập BCTC . Acquisition method/Purchase method / ,ækwi'zi ʃ n ˈ m ɛθə d / ˈ p ɜːʧə s ˈmɛθə d/ Phương pháp mua Phương pháp được sử dụng khi hợp nhất kinh doanh, yêu cầu tài sản có được và nợ phải trả phải được đo lường theo giá trị hợp lý của chúng tại n gày mua. Cash basis /kæ ʃ ˈbeɪ s ɪ s/ Cơ sở tiền mặt Hệ thống kế toán trong đó doanh thu được ghi nhận khi tiền mặt thu vào và chi phí được thực sự thanh toán. Commodity /k ə 'm ɔ diti/ Hàng hóa, mặt hàng Hàng hóa nói chung trong quá trình mua bán trao đổi giữa các bên (người mua, người bán) . Conservatism /k ənˈsɜːvə t ɪ zm/ Nguyên tắc Bảo thủ Kế toán ưu tiên ghi nhận các khoản nợ và chi phí càng sớm càng tốt, ngay khi không có sự chắc chắn sẽ xảy ra. Các khoản doanh thu và tài sản chỉ được ghi nhận khi có sự chắc chắn nhận được trong tương lai.
Image of page 109
85 Consolidated segment operating income (CSOI) /k ənˈsɒ l ɪ de ɪ t ɪd ˈsɛ gm
Image of page 110

Subscribe to view the full document.

Image of page 111
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes