P hát triển nguồn nhân lực cho mảng thi

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 93 - 96 out of 113 pages.

+ P hát triển nguồn nhân lực cho mảng thi công xây lắp: dựa trên lực lƣợng hiện có chủ yếu là đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp tại các công trƣờng xây dựng, các đội thi công và đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật có tay nghề, Công ty sẽ tiếp tục công tác đầu tƣ và phát triển theo chiều sâu trong việc huấn luyện, đào tạo. Công ty
Image of page 93

Subscribe to view the full document.

84 hƣớng tới mục tiêu ngày càng chuyên môn hóa sâu hơn nữa trong từng lĩnh vực thi công xây lắp cho cả cán bộ quản lý và các lực lƣợng công nhân có tay nghề. Công ty sẽ phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đào tạo với các trƣờng Đại học, trƣờng dạy nghề, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nƣớc để nâng cao kiến thức cho đội ngũ nhân sự, bổ sung nhân lực cho Công ty từ nhân sự cấp cao đến những công nhân lành nghề. + Tăng cƣờng kiểm soát công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại các công trƣờng. + Nghiên cứu cải tiến hình thức tổ chức thi công để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cao nhất. - Định hƣớng mở rộng ngành nghề kinh doanh: Công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi và ngành nghề kinh doanh khác khi có điều kiện và hiệu quả dựa trên ƣu thế sẵn có về nguồn lực, kinh nghiệm, thị trƣờng và thƣơng hiệu của công ty. Các ngành nghề dự kiến phát triển thêm : + Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa. + Sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ cung cấp cho các công trình xây dựng cơ bản trong địa bàn tỉnh. + Đầu tƣ xây dựng các dự án với quy mô từ nhỏ đến trung bình và kinh doanh bất động sản. + Tiếp tục tăng cƣờng hoạt động trong mảng thƣơng mại vật liệu xây dựng vì đây là mảng kinh doanh dự báo có nhu cầu tăng trong tƣơng lai và có vòng quay vốn nhanh hơn xây dựng cơ bản, giúp công ty duy trì đƣợc nguồn vốn cho hoạt động thi công. 4.2 Các giải pháp cả i thi ện tình hình tài chính củ a doanh nghi p 4.2.1 Giải pháp tăng doanh thu Theo báo cáo từ t ch ức World urbanization Prospectives, nƣớc ta có tốc độ tăng trƣởng dân số trung bình 1,2 - 1,5%/năm và tốc độ đô thị hóa trung bình 3,4%/năm. Theo ƣớc tính thì đến năm 2030, nƣớ c ta s có khoả ng 105,45 tri ệu dân và
Image of page 94
85 dân số đô thị s chi m t l 44,2%, tƣơng đƣơng vớ i 46,6 tri ệu ngƣời tăng 48% so vớ i hi ện nay. Trong nă m 2014, di ện tích sàn nhà ở tăng thêm 92 triệ u m2 so v ới năm 2013 và diện tích bình quân 20,6 m2/ngƣờ i. T ốc độ tăng trƣởng sàn nhà ở bình quân cũng đạ t 3- 5%/năm. Và theo ƣớc tính của “Chƣơng trình phát triển đô thị
Image of page 95

Subscribe to view the full document.

Image of page 96
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes