y nhu c u c p thi t ph i mua th gì đó ấ � ấ � ả ứ 1 2 3 4 5 6 7 Câu 2 Vui lòng

Y nhu c u c p thi t ph i mua th gì đó ấ ? ấ

This preview shows page 2 - 4 out of 4 pages.

y nhu c u c p thi t ph i mua th gì đó ế 1 2 3 4 5 6 7 Câu 2: Vui lòng cho bi t m c đ đ ng ý v i nh ng phát bi u này. ế Tôi đánh giá b n thân là ng i ườ Hoàn toàn không đ ng ý hoàn toàn đ ng ý 1. Thân m t, nhi t tình 1 2 3 4 5 6 7 2. Kín đáo, tr m l ng 1 2 3 4 5 6 7 3. Thích nói chuy n, k t giao ế 1 2 3 4 5 6 7 4. Đáng m n, d th ng ế ươ 1 2 3 4 5 6 7 5. Thích bình ph m, phê phán 1 2 3 4 5 6 7 6. T t , thân thi n ử ế 1 2 3 4 5 6 7 7. Đáng tin c y, có tính k lu t 1 2 3 4 5 6 7 8. L đ nh, c u th ơ 1 2 3 4 5 6 7 9. Làm vi c có ph ng pháp ươ 1 2 3 4 5 6 7 10. B a b n, không chu n xác 1 2 3 4 5 6 7 11. Lo l ng, d n i cáu 1 2 3 4 5 6 7 12. Đi m tĩnh, c m xúc n đ nh 1 2 3 4 5 6 7 13. Hay lo l ng, căng th ng 1 2 3 4 5 6 7 14. S n sàng tr i nghi m đi u m i 1 2 3 4 5 6 7 15. Không sáng t o 1 2 3 4 5 6 7 16. Sáng t o, trí t ng t ng sinh đ ng ưở ượ 1 2 3 4 5 6 7 Câu 3 . Đ i v i m i phát bi u d i đây, vui lòng ch ra phát bi u có ph i là tính cách c a b n hay không. N u ướ ế phát bi u là c c kì không đi n hình đ i v i tính cách c a b n ( hoàn toàn không gi ng gì v i b n ), xin vui lòng đánh s 1 tr c câu h i; n u phát bi u c c kì đi n hình đ i v i tính cách c a b n ( ướ ế r t gi ng b n ), vui lòng đánh s 5 tr c câu h i. N u b n có đánh giá khác, vui lòng ch n các s t ng ng nh sau ướ ế ố ươ ư 1 2 3 4 5 C c kì không gi ng Ph n nào đó không gi ng Không ch c ch n Ph n nào đó gi ng C c kì gi ng _____ 1. Liên quan đ n mua hàng tr c tuy n, tôi suy nghĩ xem m i th trong t ng lai s có th nh th nào, ế ế ươ ư ế và c g ng tác đ ng đ n nh ng th đó b ng các hành vi hàng ngày c a tôi. ế _____2. Liên quan đ n mua hàng tr c tuy n, tôi th ng th c hi n m t hành vi nào đó đ đ t đ c nh ng k t ế ế ườ ượ ế qu mà có th ph i m t r t nhi u năm m i x y ra. _____3. Liên quan đ n mua hàng tr c tuy n, tôi ch hành đ ng đ hoàn thành nh ng m i quan tâm tr c m t, ế ế ướ t ng lai s t có cách gi i quy t. ươ ẽ ự ế 2
Image of page 2
_____4. Liên quan đ n mua hàng tr c tuy n, hành vi c a tôi ch b tác đ ng b i k t qu ng n h n (tính theo ế ế ế ngày ho c theo tu n) c a hành đ ng mà tôi th c hi n _____5. Liên quan đ n mua hàng tr c tuy n, s thu n ti n cho b n thân là m t nhân t quan tr ng trong vi c ế ế ra quy t đ nh hay th c hi n nh
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • One '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes