a Kur tatimpaguesi vet� konstaton se tatimi mbi fitimin i vlerësuar prej tij

A kur tatimpaguesi vet? konstaton se tatimi mbi

This preview shows page 18 - 20 out of 22 pages.

a) Kur tatimpaguesi vetë konstaton se tatimi mbi fitimin, i vlerësuar prej tij për vitin vijues, do të jetë mbi 10% më i lartë se këstet mujore të paradhënieve të llogaritura sipas ligjit, ai duhet të paraqesë një deklaratë vlerësimi të tatimit mbi fitimin për vitin ushtrimor jo më vonë se data 31 tetor. Mbi këtë bazë administrata tatimore korrigjon në rritje këstet për muajt nëntor dhe dhjetor të vitit vijues. Shembull 1: Këstet e llogaritura për muajt janar – mars : 300,000 lekë (100,000 lekë/muaj), Këstet e llogaritura për muajt prill – tetor : 1,400,000 lekë (200,000 lekë/muaj), Shuma: 300,000 + 1,400,000 = 1,700,000 lekë Këstet e llogaritura paraprakisht për muajt nëntor–dhjetor: 400,000 lekë (2x200,000), Këstet totale për të gjithë vitin ushtrimor: 2,100,000 lekë (1,700,000+400.000), Tatimi mbi fitimin i vlerësuar nga vetë tatimpaguesi: 2,700,000 lekë, Tatimi mbi fitimin i vlerësuar nga vetë tatimpaguesi është mbi 10 për qind më i lartë se këstet mujore të paradhënieve të llogaritura (2,700,000/2,100,000 = 28%), gjë që çon në një shtesë kësti për muajt nëntor-dhjetor prej 300.000 lekë në çdo muaj (2,700,000 – 2,100,000 = 600,000/2 = 300,000 lekë/muaj). Shembull 2: Këstet e llogaritura për muajt janar – mars: 300,000 lekë (100,000 lekë/muaj), këstet e llogaritura për muajt prill – tetor: 1,400,000 lekë (200,000 lekë/muaj) Shuma: 300,000 + 1,400,000 = 1,700,000 lekë Këstet e llogaritura paraprakisht për muajt nëntor – dhjetor: 400,000 lekë (2x200,000) Këstet totale për të gjithë vitin ushtrimor 2,100,000 lekë (1,700,000+400,000) Tatimi mbi fitimin i vlerësuar nga vetë tatimpaguesi: 2,300,000 lekë Tatimi mbi fitimin i vlerësuar nga vetë tatimpaguesi nuk është më shumë se 10 për qind më i lartë se këstet mujore të paradhënieve të llogaritura paraprakisht (2,300,000/2,100,000 = 9%), që do të thotë se administrata tatimore nuk mund të bëjë rritje të kësteve mujore të paradhënieve për muajt nëntor - dhjetor. Pra, tatimpaguesi do të paguajë në ato dy muaj këstet fillestare të përcaktuara për 400,000 lekë (2x200,000). b) Administrata tatimore mund të korrigjojë, në çdo kohë madhësinë e këstit mujor kur pas një kontrolli të thelluar të kryer për vitin tatimor paraardhës, rezulton se tatimi mbi fitimin për atë vit ka qenë i pasaktë dhe për këtë shkak për tatimpaguesin është bërë një rivlerësim tatimor. Rritja e 18
Image of page 18
këstit për vitin vijues do të bëhet në raport me shumën e rritur të fitimit si rezultat i kontrollit dhe i rivlerësimit përkatës. c) Administrata tatimore mund të korrigjojë madhësinë e këstit mujor për periudhën nëntor- dhjetor, edhe kur tatimpaguesi nuk dorëzon një deklaratë vlerësuese të tatimit mbi fitimin për vitin vijues dhe nuk kërkon vetë rritjen e parapagesave si rezultat i vlerësimit që ai bën për rritjen e fitimit të tij me mbi 10 % në vitin vijues në krahasim me vitin paraardhës. Vlerësimi në këtë rast bëhet duke u bazuar në të gjitha informacionet që administrata tatimore ka në dispozicion, përfshirë shitjet e deklaruara, blerjet, importet, eksportet, tenderat e fituar, informacione nga bankat, furnitorët, klientët etj. Nga këto informacione, administrata tatimore duhet të krijojë bindjen se tatimi mbi fitimin i këtij tatimpaguesi në vitin vijues, do të jetë mbi 10% më i lartë se në vitin paraardhës. 9.3 Rillogaritja përfundimtare e tatimit mbi fitimin.
Image of page 19
Image of page 20

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors