do t� ulen t� hyrat nga tatimet si rrjedhoj� do t� duhej ndërhyrje n� ulje të

Do t? ulen t? hyrat nga tatimet si rrjedhoj? do t?

This preview shows page 2 - 4 out of 16 pages.

do të ulen të hyrat nga tatimet, si rrjedhojë do të duhej ndërhyrje në ulje të shpenzimeve në mënyrë që të kompesohet ulja në të ardhura. Deficitet mund të rriten edhe më shumë gjatë kohës së një rënieje ekonomike n.q.se qeveritë tentojnë të stimulojnë rritjen ekonomike duke shpenzuar. Shpenzimet e paplanifikuara gjithashtu mund të shkaktojnë deficit buxhetor. Fatkeqësitë natyrore si psh thatësirat, përmbytjet dhe tërmetet që jo vetëm që shkatërrojnë shumë asete të cilat do të duhet të rigjenerohen, por gjithashtu ndalojnë aktivitetin ekonomik të bizneseve të prekura gjë që do të rezultojë në më pak përfitime nga tatimet dhe taksat të mbledhura në buxhetin e shtetit. Administrimi i deficitit buxhetor Në kontabilitetin kombëtar, deficiti buxhetor rezulton kur të ardhurat e shtetit janë më të vogla se shpenzimet e tij, pra, bilanci buxhetor është negativ. Gjithashtu, administrata publike (tërësia e organizmave të tjera qëndrore, e qeverisjes vendore dhe e administratës së sigurimeve shoqërore) njeh një deficit publik kur shpenzimet publike për një vit janë më të larta se të ardhurat publike, pra bilanci i financave publike është negativ. Në rastin kur hyrjet në buxhet janë më të mëdha se daljet flitet për një tepricë buxhetore, rast ky që ndodh rrallë. Konkretisht, në shumicën e vendeve, buxhetet publike ndërtohen në deficit. Për të ekuilibruar llogaritë, deficiti mund të kompensohet nëpërmjet: Huamarrjes, që edhe do të ndalemi në këtë leksion. Huamarrja apo borxhi e zhvendos problemin në kohë. Pra, rritja e borxhit në një periudhë të caktuar ka implikime në politikat buxhetore në periudhat pasardhëse. Për të shlyer borxhin ose do të duhet të zvogëlohen shpenzimet qeveritare në të ardhmen ose do të duhet të rriten taksat. Duhet të ketë një limit në nivelin e borxhit ndaj kapacitetit prodhues në një ekonomi, kjo është edhe arsyeja se pse llogaritet në raport me PBB. Borxhi publik merret për përballimin e projekteve të mëdha kapitale, si investime infrastrukturore, të cilat nuk mund të përballohen ndryshe. Përdorimit të rezervave paraprakisht të akumuluara prej tepricave buxhetore të realizuara gjatë viteve të mëparshme. Rezervat mund të ulen me shlyerjen e borxheve dhe mund të rriten me rritjen e eksporteve neto dhe hyrjen e kapitalit. Rritjes së tatimeve, duke supozuar që ato nuk ndikojnë në frenimin e aktivitetit ekonomik, gjë që do të sillte uljen e të hyrave për buxhetin publik nëpërmjet uljes së tatimeve të mbledhura. Ndërkohë që ulja e normave tëtatimeve me qëllim nxitjen e aktivitetit ekonomik nëse është programuar dhe parashikuar sic duhet do të sillte rritjen e të ardhurave fiskale. 2
Image of page 2
Emëtimit monetarë. Monetarizimi (printimi i monedhes vendase) shkakton hiperinflacion, dhe kjo është arsyeja se pse kjo metodë e financimit të deficitit buxhetor është e ndaluar në shumë vende të zhvilluara dhe vende në zhvillim. Reduktimit të shpenzimeve publike. Sic e përmendëm më sipër diferenca midis shpenzimeve buxhetore dhe të ardhurave, kur shpenzimet janë më të larta jep defiçitin buxhetor. Shpenzimet buxhetore përfaqësojnë investimet dhe shpenzimet e kryera nga
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes