t là ngh tr ng lúa n c Bên c nh tr ng tr t các gia đình còn chăn nuôi ệ ảấ ệ ấ

T là ngh tr ng lúa n c bên c nh tr ng tr t các

This preview shows page 2 - 4 out of 14 pages.

t là ngh tr ng lúa n c. Bên c nh tr ng tr t, các gia đình còn chăn nuôi ướ gia súc và gia c m, m t s làm các ngh th công nh s n xu t nông c , d t v i, làm đ g m, v.v. Tuy ư nhiên ngh th công ph ng Đông ch có tính ch t b tr cho n n kinh t khép kín c a làng xã, không ươ ế phát tri n thành kinh t hàng hoá th tr ng. Nh v y là kinh t nông nghi p đóng vai trò ch đ o c a ế ườ ư ế các qu c gia ph ng Đông. ươ 2. Ph ng Đông b c vào xã h i chi m h u nô l ươ ướ ế – xã h i có giai c p đ u tiên trong l ch s phát tri n c a nhân lo i – t ng đ i s m ươ . Đi u này cũng d hi u. Nh trên đã nói, nông nghi p ph ng Đông ra ư ươ đ i s m và gi vai trò ch đ o. Khi nông nghi p phát tri n thì t ch c xã h i cũng phát tri n, d n đ n ế vi c xã h i s m phân hoá thành giai c p và h qu là nhà n c s m ra đ i. Th i gian xu t hi n nhà ướ n c ph ng Đông c đ i s m nh t (d i hình th c nhà n c chi m h u nô l ) là vào kho ng th k ướ ươ ướ ướ ế ế th IV TCN. Dĩ nhiên các nhà n c chi m h u nô l không ra đ i cùng m t lúc và cũng không ch m d t ướ ế cùng m t lúc. Ra đ i s m nh t là nhà n c chi m h u nô l Ai C p và L ng Hà (th k th IV TCN), ướ ế ệ ở ưỡ ế
Image of page 2
sau đó m i đ n các nhà n c khu v c sông n, sông H ng và Hoàng Hà, D ng T (th k th III ế ướ ươ ế TCN). V s “l i tàn” c a các nhà n c chi m h u nô l ph ng Đông cũng t ng t . N u nh đ qu c ướ ế ươ ươ ế ư ế Ba T vùng Trung C n Đông s p đ ngay t th k th IV TCN thì nhà n c c đ i n Đ còn kéo dài ư ở ế ướ ạ Ấ mãi đ n t n nh ng th k đ u công nguyên. ế ế Các nhà n c c đ i ph ng Đông không ch có nh ng đ c tr ng chung c a m t xã h i chi m h u nô ướ ươ ư ế l mà còn có nh ng đ c đi m riêng mang màu s c ph ng Đông ươ , nh sau [Chiêm T , 2000, 65 – 66]. ư ế - Do các qu c gia c đ i ph ng Đông ra đ i th i kì mà s c s n xu t xã h i đang còn trình đ th p ươ ờ ở kém, t c là giai đo n cu i c a th i đ i đ đá m i, nên xã h i chi m h u nô l không th phát tri n ế nhanh chóng, khi n các qu c gia đó, nói chung, không tr thành nh ng xã h i chi m h u nô l phát ế ế tri n thành th c và đi n hình. - S t n t i dai d ng và ngoan c c a các t ch c công xã nông thôn, tàn tích c a xã h i th t c th i nguyên thu , và s phát tri n r t y u t c a ch đ t h u v ru ng đ t trong các xã h i c đ i ế ế ư ph ng Đông. Nói nh C. Mac (trong th g i Ph. Ăngghen ngày 2–6–1853): “Vi c không có s h u t ươ ư ư ư nhân v ru ng đ t là c s c a t t c các hi n t ng ph ng Đông”. Ăngghen cũng có nh n xét t ng ơ ượ ươ ươ t khi ông vi t (trong th g i l i cho C. Mac ngày 6–6–1853): “Vi c không có s h u t nhân v ru ng ế ư ư đ t th c s là chi c chìa khoá đ hi u toàn b ph ng Đông”. ế ươ - S b o t n lâu dài c a ch đ nô l gia tr ng và c a các hình th c áp b c, bóc l t ki u gia tr ng, ế ưở ưở vi c s d ng lao đ ng c a nô l ch a đ c ph c p trong các ngành s
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors