235 Ñieàu naøy chöùng to� 2 1 2 1 n n Vaäy caùc phöông chính vuoâng goùc vôí

235 ñieàu naøy chöùng to? 2 1 2 1 n n vaäy

This preview shows page 9 - 12 out of 32 pages.

(2.35) Ñieàu naøy chöùng toû 2 1 2 1 n n Vaäy: caùc phöông chính vuoâng goùc vôí nhau töøng ñoâi moät. Ta coù theå chöùng minh tröôøng hôïp 1 nghieäm thöïc, 2 nghieäm phöùc lieân hieäp laø khoâng toàn taïi! (töï chöùng minh). Toùm laïi, taïi moãi ñieåm cuûa vaät theå ñaøn hoài ta luoân tìm ñöôïc 3 phöông chính. Treân caùc maët chính caùc öùng suaát luoân truøng vôùi phaùp tuyeán cuûa maët chính, goïi laø caùc öùng suaát chính; qui öôùc . 3 2 1 Caùc öùng suaát chính khoâng phuï thuoäc vieäc choïn truïc toaï ñoä. Ñeå tìm 3 phöông chính 3 2 1 n , n , n ta laàn löôït thay 3 2 1 , , vaøo vò trí n cuûa heä phöông trình (5.16). Moãi laàn thay i ta seõ tìm ñöôïc phöông chính thöù i: ) 3 , 2 , 1 i ( , n , n , n n zi yi xi i baèng caùch keát hôïp vôùi phöông trình: . 1 n n n 2 zi 2 yi 2 xi (2.36) 2.3. Caùc traïng thaùi öùng suaát: Neáu choïn caùc phöông chính laøm heä truïc toaï ñoä, tensor öùng suaát coù daïng: 3 2 1 0 0 0 0 0 0 T (2.37)
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 77 TS. Vuõ Coâng Hoøa Khi 3 2 1 , , ñeàu khaùc khoâng thì ta goïi traïng thaùi öùng suaát taïi moät ñieåm laø traïng thaùi öùng suaát khoái, (hình 2.5a). Khi coù 1 trong 3 öùng suaát chính baèng 0 thì ta coù traïng thaùi öùng suaát phaúng, (hình 2.5b). Khi coù 2 trong 3 öùng suaát chính baèng 0 thì ta coù traïng thaùi öùng suaát ñôn, (hình 2.5c). Hình 2.5 2.4. Töông quan giöõa noäi löïc vaø öùng suaát: Goïi z zy zx z , , t laø öùng suaát taïi 1 ñieåm baát kyø treân maët caét (xem hình ): K(x,y). Laáy 1 phaân toá dieän tích dA chung quanh A. Saùu thaønh phaàn noäi löïc laø do aûnh höôûng cuûa 3 thaønh phaàn öùng suaát treân toaøn boä maët caét gaây neân: Hình 2.6 A zx zy z A z y A z x A zx x A zy y A z z dA ) y . x ( M dA . . x M ; dA . . y M dA . Q ; dA . Q ; dA . N (2.38) (daáu +, - cho maët caét thuoäc phaàn vaät beân traùi, phaûi). 2 1 1 2 3 2 1 1 2 ) c 1 1 ) b ) a zy z y x dA z z M zx z y x zy z zx ) a ) b x M y M K
Image of page 10
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 78 TS. Vuõ Coâng Hoøa 2.5. Phöông trình vi phaân caân baèng: Xeùt moät phaân toá coù kích thöôùc vi phaân dx, dy, dz. Goïi X, Y, Z laø caùc thaønh phaàn hình chieáu cuûa löïc theå tích treân moät ñôn vò khoái löôïng cuûa phaân toá vaø khoái löôïng rieâng.
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Image of page 12
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes