Ờ i g ọ i ph ả i truy ề n cho hàm các tham

Info icon This preview shows pages 5–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
i g i ph i truy n cho hàm các tham s th c s (đố i s ố) tương ứ ng v i các tham s hình th c . - Khi hàm đượ c g i và truy n tham s phù h p thì các l ệnh trong thân hàm đượ c th c hiên b ắt đầ u t l ệnh đầ u tiên sau d u m móc { k ế t thúc khi g p l nh return, exit hay g p d ấu đóng móc } - k ế t thúc hàm. Cú pháp: <tên_hàm> ([danh sách các tham s th c s ]); Các tham s th c s ph i phù h p v i các tham s hình th c: - S tham s th c s ph i b ng s tham s hình th c. - Tham s th c s đượ c truy n cho các tham s hình th c tu n t t trái sang ph i , tham s th c s th nh t truy n cho tham s hình th c th nh t , tham s th c s th 2 truy n cho tham s hình th c th 2 ,.. ki u c a các tham s th c ph i phù h p v i ki u c a các tham s hình th c. S phù h p đây đượ c hi u là ki u trùng nhau ho c ki u c a tham s th c s có th ép v ki u c a tham s hình th c. Ví d <ki u_hàm> <tên_hàm> (<danh_sách_các_tham_s _n ế u_có>) L i g i hàm int Tim_Max (int a, int b) int Max = Tim_Max(8, 9); float Tinh_Tong (float a, int y) float Tong = Tinh_Tong(5.5, 8); void Hoan_Vi (int &x, int &y) int a = 4, b = 5; Hoan_Vi(a, b); bool Kiem_Tra_Nguyen_To (int n) bool KT; KT = Kiem_Tra_Nguyen_To(7);
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 4. THAM S C A HÀM 4.1 THAM S GIÁ TR (THAM TR ) - T c là trong hàm chúng ta s d ng tham s hình th c như là mộ t b n sao d li u c a tham s đượ c truy n cho hàm, do v y chúng không làm thay đổ i giá tr c a tham s truy n vào. Hay nói khác đi, các tham số hình th c là các bi ế n c c b trong hàm. - Trong quá trình th c hi n các l nh bên trong hàm m i s tác động làm thay đổ i giá tr c a bi ế n hình th c - n ế u có(tham s hình th c) s hoàn toàn không ảnh hướng đế n tham s th c bi ế n g ửi đế n tham s hình th c c a hàm. #include <iostream> using namespace std; // hàm có tác d ụng hoán đổ i 2 giá tr x và y void Hoan_Vi( int x, int y) { int temp = x; x = y; y = temp; } // hàm chính - đây là hàm sẽ th c hi n t t c các chương trình con – hàm khi đượ c g i int main( int argc, char **argv) { int a = 4; int b = 5; cout << "\nTruoc khi goi ham Hoan_Vi: a = " << a << ", b = " << b; Hoan_Vi(a, b); cout << "\nSau khi goi ham Hoan_Vi: a = " << a << ", b = " << b; system( "pause" ); return 0; } K ế t qu in ra màn hình Trướ c khi g i hàm Hoan_Vi: a = 4, b = 5 Sau khi g i hàm Hoan_Vi: a = 4, b =5 ==> Hàm Hoan_Vi(a, b) th c hi
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern