Huamarrja lejon q� shpenzimet qeveritare t� jen� t� larta shpenzime q� n� të

Huamarrja lejon q? shpenzimet qeveritare t? jen? t?

This preview shows page 5 - 7 out of 16 pages.

Huamarrja lejon që shpenzimet qeveritare të jenë të larta, shpenzime që në të kundërt do të ishin të pamundura. Kështu nëse të hyrat në buxhet janë të ulta ose edhe mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet normale por qeveria vendos prioritet arsimin do të duhej të rriteshin shpenzimet për ngritjen e laboratorëve, kërkimeve shkencore, etj. Kjo do të mund të realizohej vetëm me anë të borxhit publik. Rishpërndarje e të ardhurave. Nëpërmjet borxhit publik realizohet rishpërndarja e të ardhurave duke siguruar fondet e nevojshme aktualisht për këtë brez, ndërkohë që likujdimi i këtij borxhi do të bëhet në të ardhmen nga brezat pasardhës. Nën ndikimin e kriterit të mirëqënies, nuk duhet të cënohet mirëqënia e brezit të ardhshëm gjë që sigurohet nëse borxhi është vlerësuar saktë nën dimensionet kosto përfitim dhe përfitimet që do të marrin brezat e ardhshëm do të jenë më të mëdha se sa kostot që ata do të përballojnë. Nëpërmjet borxhit publik qeveria mund të financojë investimet edhe duke reduktuar tatimet dhe taksat, nëse kjo është e nevojshme për ti dhënë nxitje e frymëmarrje zhvillimit të ekonomisë, ose edhe për të mundësuar zbutjen e barrës së taksës kundrejt shpenzimeve të rritura në një periudhë të caktuar. Ndikimi në politikën monetare. Shitja dhe blerja e bonove të qeverisë i jep Bankës Qëndrore një menyrë për të influencuar mbi ofertën e parasë, shumë e rëndësishme për një politik monetare efektive. Bonot e thesarit janë asete që gjenerojnë të ardhura nga interesat periodike. Rritja e borxhit publik rrit mirëqënien (pasurinë), të ardhurat, dhe kërkesën e konsumit. Nëse synohet të ketë shpenzime qeveritare të ulta, atëherë kerkesa e konsumit do të rrijë në ekuliber, dhe më i lartë do të jetë borxhi publik. Nga ana tjetër, një borxh publik më i ulet sjell më shumë shpenzime qeveritare dhe rritje të taksave. Synimi i cdo shteti është të zhvillohet dhe të arrijë stabilitetin ekonomik të dëshiruar. Për këtë nevojitet përdorimi i gjithë mekanizmave monetarë dhe fiskalë. Sic e kemi përmendur më parë buxheti në thelb është akt politik, pra, ai shpreh angazhimet dhe prioritetet qeveritare. Si rrjedhojë janë disa zëra apo variabla që ndikojnë direkt në nivelin e borxhit publik. Kështu një ndikim të madh ka rritja ekonomike, madhësia e shpenzimeve publike, bilanci i llogarisë tregtare. Një ndikim të madh në nivelin e borxhit ka zëri të ardhurat për frymë dhe papunësia. Treguesi të ardhurat për frymë përcakton aftësinë dhe mundësinë e një vendi për të marrë borxh, duke pasur 5
Image of page 5
lidhje pozitive. Ky tregues reflekton nivelin e jetesës së qytetarëve duke reflektuar edhe kërkesat ndaj buxhetit për shërbime sociale. Niveli i papunësisë ka lidhje negative dhe pozitive. Lidhja negative nënkupton se një papunësi e lartë përkthehet në tatime mbi të ardhurat personale të ulta dhe si rrjedhim, qeveria nuk do të përballonte dot shlyerjen e huamarrjes publike. Lidhja pozitive reflektohet në faktin se për të njëjtën arsye qeveria ka nevoje për borxh publik. Arkëtimi i ulët i tatimeve shkakton boshllëk në të ardhura dhe mospërballim të shpenzimeve qeveritare.
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

  • Fall '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes