Course Hero Logo

Ang tsansa mong makapasok sa trabahong iyon magtamo

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 206 - 210 out of 220 pages.

ang tsansa mong makapasok sa trabahong iyon. Magtamo ng masmaraming karanasan sa trabaho sa iyong larangan hangga’t maaarihabang nag-aaral.Basahin:Basahin:
199Si Arlene ay may aktuwal na karanasan sa health care sa loob ng mara-ming taon, kaya malaki ang tsansa niyang magtrabaho sa health careadministration. Si Rachel ay walang karanasan bilang paralegal, peromaaari siyang magpakita ng maraming taon ng katapatan bilang isangtapat na empleyado sa ibang mga larangan.Anong karanasan sa trabaho ang makukuha mo habang nag-aaral?Talakayin:Ang layunin mo sa pag-aaral ay para makahanap ng mas magandangtrabaho. Kapag nagsimula ka nang mag-aral, simulang pag-aralan angnakapaskil na mga trabaho para maging pamilyar sa hinahanap ng mgaemployer. Planuhin ang pag-aaral mo para higit na matugunan ang mgakwalipikasyong iyon.Halimbawa, naghanap si Juan ng mga job description sa internet atnakipag-usap sa ilang tao. Pagkatapos ay isinulat niya ang mga skill atkaalamang kailangan niyang taglayin para maging kwalipikado sa posisyonng isang oil rig welder. Ganito ang isinulat niya:Mga skill at kaalamang kailangan ko:1. Magbasa at umunawa ng mga blueprint.2. Alamin ang mga terminolohiya ng industriya.3. Maging mahusay sa iba’t ibang pamamaraan ng pagwe-welding.4. Mag-welding sa mahihirap na kundisyon.Natanto rin ni Juan na para makalamang siya sa ibang mga aplikante satrabaho, dapat siyang magkaroon ng iba pang mga skill at kaalaman.Isinulat niya ang mga sumusunod:Karagdagang mga skill o kaalaman:Underwater weldingAutomated weldingBasahin:
12: MAGHANDA PARA SA GAWAIN200AKTIBIDAD(10 minuto)Alamin ang partikular na mga skill at kaalamang kailangan mong taglayin para magingkwalipikado sa trabahong gusto mo.Step 1:Ilista ang skill, kaalaman, at karanasang dapat mong taglayin para makuha mo anguri ng trabahong hinahanap mo. Ilista ang kahit tatlo lamang sa mga ito sa ibaba.Mahahalagang skill para makapagtrabaho bilang1.2.3.4.5.Step 2:Anong karagdagang mga skill at kaalaman ang makakatulong sa iyo na magingmalinaw na dapat piliin para sa trabaho? Isipin ang mga klase, student job, internship,student club, online o lokal na mga komunidad, o iba pang mga oportunidad na maaaringmakaragdag sa mga pagkakataon mong makuha sa trabaho.Karagdagang mga skill, kaalaman, o karanasan:1.2.3.4.5.Repasuhin paminsan-minsan ang mga skill at kaalamang nililinang mo, atikumpara ang mga ito sa hinahanap ng mga employer.Basahin:
2012. MAG-INGAT NG TALAANAng pag-iingat ng talaan ng iyong mga kwalipikasyon, nagawa, at edukas-yon ay malaking tulong kapag nag-aaplay para sa mga internship attrabaho.Mag-ingat ng isang talaan ng iyong mga naging trabaho at pinag-aralan,kasama ang mga petsa. Tiyaking isama ang mga nagawa, proyekto, award,pagkilala, at anumang iba pang mga bagay na makakapagpakita namagiging mahusay ka sa pinili mong trabaho.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 220 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture