Për regjistrimin e veprimeve ekonomike e tregtare q� lidhen me detyrimet

Për regjistrimin e veprimeve ekonomike e tregtare q?

This preview shows page 14 - 15 out of 24 pages.

Për regjistrimin e veprimeve ekonomike e tregtare, që lidhen me detyrimet tatimore, përdoren edhe librat, regjistrat apo dokumentacioni, i përcaktuar në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, në ligjin për tatimin mbi të ardhurat, në ligjin për akcizat, në ligje të tjera te veçanta tatimore dhe në aktet nënligjore në zbatim të tyre. Regjistrimi i operacioneve ekonomike e tregtare të personit të tatueshëm në libra dhe regjistra bëhet në mënyr ë kronologjike dhe sistematike. Këto regjistrime do të shërbejnë si bazë për vetëvlerësimin dhe vetëdeklarimin e detyrimeve tatimore të personave të tatueshëm apo, kur është rasti, për përcaktimin e detyrimit tatimor te tyre. Regjistrat dhe librat, nga ana e personave të tatueshëm, mund të mbahen edhe në formë elektronike. Regjistrat dhe librat e mbajtur në format elektronik duhet të garantojnë, në çdo kohë, një pasqyrim të plotë të veprimeve ekonomike dhe të të dhënave për tatimet. Në këtë rast, personi i tatueshëm është i detyruar të lejojë hyrjen e administratës tatimore në çdo kompjuter ku janë mbajtur librat dhe regjistrat. Si regjistër për evidentimin e shitjeve me pakicë të kryera nga personat e tatueshëm shërbejnë edhe regjistrimet e bëra në memorien e pajiste fiskale apo pajisjeve elektronike. Qarkullimi ditor i memorizuar në këto pajisje, hidhet për çdo ditë, me një shifër te vetme në librin e shitjeve. Në të njëjtën mënyrë veprohet edhe për shitjet me pakicë të dokumentuara me dëftesa tatimore. Totali i qarkullimit te realizuar sipas gjithë dëftesave tatimore te lëshuara gjate një dite, hidhet me një shifër te vetme ne librin e shitjeve. Tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, për përllogaritjen e detyrimit tatimor, janë të detyruar të mbajnë regjistra, libra dhe dokumente të tjera, si dhe të lëshojnë fatura tatimore, dëftesa tatimore dhe kuponë tatimorë, në përputhje me ligjin “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, dhe udhëzimin “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”, në zbatim të tij. Këto regjistrime do të shërbejnë si bazë për vetëvlerësimin dhe vetëdeklarimin e detyrimeve tatimore të personave të tatueshëm apo, kur është rasti, për përcaktimin e detyrimit tatimor. Për tatimpaguesit, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, që janë të regjistruar në TVSH, libri i shitjeve dhe libri i blerjeve, të mbajtura për efekte të TVSH-së, shërbejnë si të tillë edhe për efekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. Tatimpaguesit që kryejnë shitje me shumicë të mallrave në adresa të identifikuara veçmas për shitje me shumicë, shitjet me kupon tatimor të lëshuar nga pajisja fiskale ne këto vende biznesi, për blerës joushtrues të një veprimtarie tregtare (individë), nuk duhet të tejkalojnë 10 për qind të vlerës së tatueshme të mallrave të shitura në të njëjtën periudhë tatimore të muajit të vitit të kaluar, pa përfshirë TVSH-në. Për tatimpaguesit që kryejnë vetëm shitje me shumicë, shitjet me kupon tatimor të lëshuar nga
Image of page 14
Image of page 15

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes